Bostadsförsörjningsprogram

Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

De långsiktiga målsättningarna är: "Behovet av bostäder för grupper med särskilda behov ska tillgodoses" och "Bostadsbyggandet ska motsvara efterfrågan".

Arbetssättet består i att en koncernövergripande bostadsförsörjningsgrupp med tjänstepersoner tillsammans med kommunstyrelsen ska hantera bostadsförsörjningen i kommunen enligt ambitionerna i bostadsförsörjningsprogrammet. Bostadsförsörjningsgruppen ska årligen presentera en flerårig handlingsplan för kommunstyrelsen. I handlingsplanen anges förslag på planerade insatser för att nå uppsatta mål som antagits av kommunfullmäktige. I nämnders internbudgetar och bolagens verksamhetsplaner beslutas om vilka insatser för bostadsförsörjning som ska genomföras årligen.

I bostadsförsörjningsprogrammet presenteras en demografisk analys, historiska och aktuella byggnationer, marknadsförutsättningar och förslag på insatser för varje stadsdel och kommundel. Insatser för de särskilda gruppernas bostadsbehov anges genom förslag på insatser men de ska anpassas kontinuerligt efter vilka behov som finns. 

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 21 mars 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Trafik och stadsplanering