Allmänna intressen

Ett allmänt intresse är något som berör en större grupp människor eller samhället i stort. Kommunen har ett antal allmänna intressen att ta hänsyn till, tillämpa och följa i den fysiska planeringen.

Med utgångspunkt från natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter ska planeringen bland annat bidra till en ändamålsenlig struktur, god och tillgänglig livsmiljö, god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, ekonomisk tillväxt och bostadsbyggande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Trafik och stadsplanering