Friluftsprogram

Friluftsprogram för Växjö kommun har sitt fokus på friluftsområden runt Växjö stad samt våra sex kommundelscentra; Lammhult, Braås, Rottne, Åryd, Gemla och Ingelstad.

I Växjö finns många fina naturområden som ger goda förutsättningar till naturupplevelser och friluftsliv. Friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med att utveckla Växjö som friluftskommun med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Programmet är framtaget som en sektorsplan som ska fungera som ett kunskapsunderlag till fysisk planering. Det är också en utgångspunkt för ett strategiskt och långsiktigt förvaltningsövergripande arbete med gemensamma satsningar på utveckling och underhåll av prioriterade friluftsområden inklusive längre leder och stråk. De prioriterade friluftsområdenas avgränsning har stämts av gentemot översiktsplan, grönstrukturprogram och detaljplaner.

Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen och skapa möjlighet och intresse för fler att ta sig ut i befintliga friluftsområden. Med utgångspunkt i vårt övergripande mål och Sveriges tio friluftsmål beskriver programmet tre målområden;

  • Friluftsliv för alla
  • Stark samverkan
  • Hållbar planering för friluftslivet.

Programmet beskriver också vilka som är de prioriterade friluftsområdena som vi vill utveckla och hur de kan utvecklas mot 2021.

Friluftsprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 15 augusti 2017 och finns tillgängligt att läsa nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Trafik och stadsplanering