Planprogram/förstudie

Planprogram används när vi behöver ta ett helhetsgrepp om exempelvis en stadsdel. Planprogrammet visar vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Det görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, infrastruktur och grönytor.

I vanliga fall tar vi fram ett planprogram om området för planen är stort och påverkar många människor på ett eller annat sätt. Till exempel undersöker vi hur naturen och trafikmiljön påverkas om vi bygger ett stort bostadsområde. Då får en eller flera handläggare i uppdrag att ta fram ett planprogram för området för att undersöka bland annat kulturmiljö, friluftsliv och naturmiljö.

Här hittar du de godkända och pågående planprogram som ligger till grund för översiktsplanen.

Pågående

Tofta Sjöstad ligger runt Skirsjön, mellan Helgasjön och Toftasjön, norr om Sandsbro. Tofta Sjöstad har för avsikt att bli det urbana boendet i natursköna miljöer mellan sjöarna i Europas grönaste stad. Ett boende där du får ta del av både stad och land.

Projektet har varit ute på samråd mellan 25 februari och 5 april. Just nu pågår arbetet med att anpassa och förändra förslagen efter de synpunkter som kommit in. Den övergripande strukturen kommer att bli en del av den nya översiktsplanen.

Utredning av nytt område för stadsbebyggelse - Tofta Sjöstad 2019-01-18

Landskapsanalys av området Tofta-Ekesås - Tofta Sjöstad

Landskapsanalys - karta över hur området ser ut i dag - Tofta Sjöstad

Landskapsanalys - karta för framtida planering om området - Tofta Sjöstad

Karta över planering av bostäder, skolor, bilvägar med mera - Tofta Sjöstad

Rapport från kemiska och biologiska undersökningar - Skirsjön 2018-10-19

Anteckningar från fältbesök - Skirsjön 2017-09-06

Södra Växjö växer vidare i två stråk längs Teleborgsvägen mot Tävelsås och söder om Vikaholm mot Dänningelanda. Här ges möjlighet till urbana och lantliga boenden med närhet till både stadens och landskapets kvalitéer.

Projektet har varit ute på samråd mellan 25 februari och 5 april. Just nu pågår arbetet med att anpassa och förändra förslagen efter de synpunkter som kommit in. Den övergripande strukturen kommer att bli en del av den nya översiktsplanen.

Läs mer om Södra Växjö

Läs mer om alternativstudie Södra Växjö

Planprogrammet ska ge förutsättningar för att skapa en blandad stadsdel med en kombination av bostäder, handel, kontor, verksamheter och parker. Det ska också ge förutsättningar till en attraktiv stadsmiljö som människor gärna rör sig till och igenom.

Sydöstra delen av Västra mark ligger Väster om Arabygatan, mellan Mörners väg och Storgatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Trafik och stadsplanering