Nytt akutsjukhus i Räppe

Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det slutliga beslutet om investering fattas under våren 2022. Växjö kommun har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra detaljplanen för Rimfrosten 1 samt planlägga övrig mark. Växjö kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen hösten 2021.

Området i Räppe består av fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1. För att ett nytt akutsjukhus ska fungera kommer delar av omgivande trafikinfrastruktur att behöva byggas om. Det samma gäller för tekniska system såsom ledningar för vatten, avlopp, värme, kyla, el och fiber.

Karta över området

Karta över området

Vad händer nu?

Sedan i höstas pågår en mängd utredningar som ska ligga till grund för ett detaljplaneförslag. De frågor som utreds är bland annat risker för översvämning, naturvärden, arkeologi, buller, utformningen av nya trafikplatser samt disponeringen av själva sjukhustomten.

Nya Räppevallen

En förutsättning för att kunna bygga det nya akutsjukhuset är att Räppevallen flyttas till ny plats. Växjö kommun och Region Kronoberg har skrivit ett marköverlåtelseavtal vilket innebär att Region Kronoberg förvärvar fastigheterna Räppe Stärkelsefabrik 2:1 och Räppe 7:3. Sedan tidigare har Region Kronoberg förvärvat Rimfrosten 1 från Nyfosa.

Växjö kommun har i sin tur skrivit avtal med Räppe GOIF vilket innebär att en ny idrottsplats byggs öster om riksväg 23 norr om Pär Lagerkvists skola. Idrottsplatsen kommer att ägas och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Vöfab. Nya Räppevalen ska vara färdig under 2021.

Karta över Räppevallen

Tidplan detaljplan

Enligt Region Kronobergs tidplan ska markarbeten i området påbörjas under 2022. Det nya akutsjukhuset ska står klart vid årsskiftet 2027/28.

September-oktober 2020

Samråd av detaljplanen

April-maj 2021

Granskning av detaljplanen

November 2021

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige

Projektet Nytt Akutsjukhus ägs och leds av Region Kronoberg. Växjö kommun ansvarar för detaljplaneprocessen. Som en del av sjukhusets byggnation kommer det troligtvis att krävas kapacitetsförbättringar i tekniska system såsom ledningsnät för vatten, avlopp, el, fiber, värme och kyla. Dessa ledningssystem ägs idag av Växjö kommun, VEAB och Wexnet. Det kommer även att krävas investeringar i trafikinfrastruktur såsom trafikplatser, tågstation och gång- och cykelvägar. Ansvarsfördelningen för dessa investeringar regleras i särskilda avtal mellan Växjö kommun, Region Kronoberg och Trafikverket.

Region Kronobergs hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om Region Kronobergs arbete med projektet samt den förstudie som bildat grund för regionfullmäktiges beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2020
Trafik och stadsplanering