Växjö stationsområde blir en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare, besökare och resenärer.

Illustration stationsområdet, byggnader, stads- och stationshus.

Målsättningarna för projektet är:

Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

Området mellan Norra Järnvägsgatan och järnvägsområdet användes tidigare för buss, tåg- och taxitrafik. Detta i kombination med privata bilar och gångtrafikanter gjorde att Norra järnvägsgatan var svårframkomlig. För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken har därför delar av Norra Järnvägsgatan att stängts för privattrafik.

Gång- och cykeltrafikanter

Antalet cyklar som parkeras vid resecentrum har för varje år ökat och i projektet ingår att skapa en ny yta för cykelparkering.

Tågresenärer passerade tidigare spårområdet i markplanet, vilket gav låg säkerhet. För att åka säkerheten har vi istället byggt trappor ner till spåren från gångbron över spåren.

Att skapa stadskänsla

När projektet startade saknades en sammanbunden stadskänsla mellan centrum och Söder. Sommaren 2014 invigdes därmed Västerbron som nu binder samman centrum med Söder. Gångbron ökar även tillgängligheten och säkerheten för resenärer till och från spåren med både trappor och hissar.

Att behålla rutnätet i stadskärnan

Växjö stadskärna är uppbyggt utifrån en rutnätsplan, det vill säga med tydliga strukturer och kvarter som skapar ett rutnät. Stationsområdets utveckling med att skapa nya ytor sker utan att behöva frångå rutnätsstadens skala.

Att gestalta det nya området

Stationsområdet är en viktig del av riksintresset för kulturmiljön. Det gör att ”ny bebyggelse i skala och karaktär bör anpassas till befintlig miljö. Förnyelse måste göras med självförtroende och höga ambitioner, på ett sätt där det nya ”samtalar” med det gamla.”