Jag vill bygga eget hus

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att bygga ett eget hus på en tomt du köpt genom den kommunala tomtkön i Vikaholm.

Att bygga hus steg för steg

De flesta som bygger hus gör det en gång i livet. Det är ett stort projekt, mycket att hålla reda på och det kostar mycket pengar. Klicka på boxarna här nedanför för att läsa mer om de olika stegen.

De flesta som bygger hus gör det en gång i livet. Det är ett stort projekt, mycket att hålla reda på. För att göra processen något enklare för dig har vi gjort en guide för hur processen kommer att se ut i Vikaholm.

Så säljer vi tomterna

Tomterna säljs via intresseanmälan genom den kommunala tomtkön.

Årsavgiften för tomtkön är 400 kronor. Du får erbjudande om en tomt om du har betalat avgiften. Läs mer på vår webbsida om tomtkönlänk till annan webbplats.

Om det finns tomter som ingen sökande visar intresse för läggs dessa tomter ut till allmän försäljning utan krav på att vara med i tomtkön. Dessa tomter säljs då till den som först kommer in med en ansökningsblankett för kommunal tomt i Växjö.

Det finns två källor som är särskilt viktiga för dig som ska bygga hus:

  • I detaljplanen och gestaltningsprogrammet finns en rad bestämmelser om hur du får bygga i området. Till exempel hur höga husen får vara och hur stor del av tomten som får bebyggas.
  • Du ska också känna till och förstå vilka nyckelkrav vi ställer på dig som ska bygga i Vikaholm. Ta god tid på dig och titta igenom alla de sju nyckelkraven.  

Bekanta dig med platsen

Varje plats har sina unika förutsättningar, så börja med att bekanta dig med platsen och de olika tomterna. Innan du väljer tomt fundera på vilket hus som passar dig och lämpar sig på tomten. Tänk på:

  • Utmärkande drag för tomten.
  • Nivåskillnader
  • Vad finns utanför tomten, till exempel träd eller gångstråk?
  • Hur vandrar solen över dygnet?

För att se vilka tomter som för närvarande finns till försäljning, se länk "Här finns lediga tomter i Vikaholm" under relaterade länkar längre ner på sidan.  

Tomtpriser

Tomtpriset inkluderar inte anslutningsavgift till kommunens vatten- och avloppsnät eller andra anslutningsavgifter. I kostnadsexemplet kan du få en uppfattning av övriga kostnader vid köp av tomt exklusive anbudssumma.

Markförhållanden och terrassering

Fastigheten säljs i grovterrasserat skick. Det innebär att organiskt skikt och stubbar är borttagna och att säljaren därefter har schaktat ner eller fyllt upp till lämplig marknivå. Marken består av siltig morän. Köparna ska planera markarbeten med detta som förutsättning. Säljaren rekommenderar att markarbeten utförs vid torra förhållanden.

Bygglov

Det finns myckett att tänka på när du hittat en tomt du skulle vilja bygga ett hus på. Vad innebär bygglov och när får jag börja bygga?

Beställ nybyggnadskarta

Kartan visar tomten med exakta mått och höjder etcetera och behövs som underlag för dina bygglovshandlingar. Beställ nybyggnadskarta här.

Utse kontrollansvarig

Byggherren ska utse en konstrollansvarig som ska vara certifierad. Under byggets gång ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs.

Projektering

Planera bygget, huset och tomten.

Sök bygglov

I bygglovsprövningen granskar byggnadsnämnden ditt byggprojekt utifrån en helhetssyn. Stämmer byggprojektet överens med de planer som gäller och hur passar det in i grannskapet? Läs mer om bygglov här.

Gör en kontrollplan (tillsammans med kontrollansvarige)

Kontrollplanens syfte är att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls.

Byggnation

Beställ tid för tekniskt samråd

Vid samrådet går vi igenom kontrollplanen liksom övriga samhällsaspekter (sunt byggande och boende, energieffektivitet med mera).

Startbesked

Startbesked ges efter tekniskt samråd och när kompletterande handlingar är byggnadsnämnden tillhanda. Först nu får byggnationen starta.

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören besöker arbetsplatsen under byggets gång i enlighet med kontrollplanen.

Slutsamråd

Byggherren och den kvalitetsansvarige träffar byggnadsinspektören och diskuterar hur kontrollplanen har följts. När kontrollplanen är bekräftad och övriga handlingar kommit in kan slutbesked ges. Först nu får byggnaden tas i bruk - inflyttning.

I köpekontraktet som du tidigare har tecknat är det föreskrivit vilket datum som du betalar och tillträder din nya tomt/fastighet.

Tillträde

Tillträde till tomterna varierar. I köpekontraktet står det vilket datim du får tillträde till fastigheten.

Byggnadsskyldighet

Vårt syfte med att sälja tomter efter tomtkön är att ge dig och andra möjlighet att börja bygga ett eget hus inom kort. Därför finns en vitesklausul i köpekontraktet som innebär att tomten ska vara bebyggd inom två år.

Ansluta mitt hus till basstruktur

Vatten och avlopp

Tomterna ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. För dagvatten hänvisas till våra nyckelkrav ”Lite och lokalt dagvatten”. Anmäl nytt eller ändrat abonnemang till kundtjänst för avfall och vatten. Information finns även på våra webbsidor om vatten och avlopp.

Avfall

Anmäl nytt eller ändrat abonnemang till SSAM för avfall. Se också våra nyckelkrav - "Avfall". Information finns även på www.ssam.se.länk till annan webbplats

Telefoni, TV och bredband

Fastigheter i Vikaholm har möjlighet att ansluta sig till Wexnets stadsnät. Det är ett öppet nät där du är fri att välja tjänst bland Wexnets leverantörer av internet, telefoni och TV. Här kan du läsa mer om Wexnet.länk till annan webbplats

El

Växjö Energi (VEAB) Elnät ansvarar för elnätet i Växjö stad. Du anmäler ny anslutning till elnätet på VEABs webbplats.länk till annan webbplats

Brevlådor

För att minska resväg och antal stopp för brevutlämningen önskar posten att brevlådorna samlas på en lämplig plats på gatan.

När byggnationen är klar anmäler du detta till byggnadsnämnden. Då kommer byggnadsinspektören ut för ett slutsamråd, som hålls på plats i byggnaden. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarig ska lämna ett utlåtande. Dessutom ska man gå igenom om det krävs några ytterligare kompletteringar innan ett slutbesked kan skrivas. Observera att du inte får ta byggnaden i bruk innan du fått ett slutbesked.

Dags att flytta in!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Trafik och stadsplanering