Nyckelkrav för husbyggare

Här kan du läsa mer om våra nyckelkrav för husbyggare i Vikaholm. Här finns inspiration, råd, tips och möjlighet att ställa frågor till våra experter.

Vikaholm ska vara ett långsiktigt hållbart bostadsområde. Inte minst när det gäller miljö och klimat. För att lyckas med det har vi ställt upp sju nyckelkrav på hållbarhet. Alla som bygger hus i Vikaholm ska uppfylla nyckelkraven. Kraven handlar om odling, energi, dagvatten, avfall, tillgänglighet, byggmaterial och transporter. Använd dessa nycklar när du planerar ditt bygge. Det gör att vi kan leva och bo hållbart i Vikaholm även i framtiden.

Odling skapar en synligt grön karaktär åt Vikaholm samt ger dig en del av ditt behov av grönsaker, frukt, bär och blommor. Även gator och torg ska präglas av mycket träd, grönska och odling.

Krav 

Minst tre av nedanstående kriterier ska uppfyllas av varje byggherre:

 • Växthus på tomten
 • Balkong/uterum/entré/rum i huset som kan fungera som odlingsplats
 • Kompost för trädgårdsavfall på tomten
 • Jordkällare på tomten
 • Fruktträd/bärbuskar
 • Gröna tak på komplementbyggnader (uthus/garage)
 • Gröna tak på huvudbyggnad
 • Fasadgrönska
 • Odlingslott på tomten
 • Odlingslåda på tomten
 • Eget motsvarande kriterium

Uppföljning

Nyckelkravens uppföljningsblankett ska redovisas i bygglovsskedet

Förutom att det ser inbjudande ut med växtlighet har växterna en viktig funktion i kretsloppet. Några kan ge frukt och bär medan andra hjälper till att ta hand om dagvattnet. Det finns mycket att läsa om hur du kan använda odling för att skapa ett hållbart boende, både på nätet och på bibliotektet.

Presentation och idébilder

Odlingsstaden Vikaholm

Inspiration på nätet

Riksförbundet svensk trädgård www.tradgard.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Odla i Stan – Stadsodling i Malmö www.odlaistan.nu/odlingar/sevedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbundet organisk biologisk odling www.fobo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Koloniträdgårdsförbundet www.koloni.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges trädgårdsamatörer www.tradgardsamatorerna.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tusen trädgårdar www.tradgardsriket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Täckodling av grönsaker www.hattsjohult.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drömrundan www.drömrundan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mariesplantosvamp www.mariesplantosvamp.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alltomtradgard www.alltomtradgard.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hasselforsgarden www.hasselforsgarden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Odlingsladan www.odlingsladan.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspiration på biblioteket/i bokhandeln

Allt du behöver veta om kompost, Eva Andreasson

Sol eller skugga- torrt, fuktigt, blåsigt eller skyddat läge, Torsten Wallin

Beskärningsboken, Klaus Vollbrecht

Trädgårdens växtskydd, Maj-Lis Pettersson

Odla dina egna grönsaker, Åke Truedsson

Handbok för köksträdgården, Lena Israelsson

Odlarens handbok, Andre Strömqvist

Det grönskande växthuset från krokus till tomat, Inger Palmstjärna

Året i köksträdgården-odlad glädje månad för månad ,Tyra Hallsenius Lindhe

Vår trädgårdsbok, Christel Kvant

Träd och buskar för den lilla trädgården, Inger Palmstjärna

Perenner- inspiration skötsel lexikon, Björn o Marie Hansson

Grönsaksodling, enkelt ekologiskt gott, Lena Israelsson

Trädgårdsdesign i praktiken, Dan o A-C Rosenholm

Växter för balkong o uterum, E Braun, G Carlsson J Schwartzkopf, Å Truedsson

Nybörjarens lata trädgård, Kerstin Engstrand

Sommarblommor hela säsongen, Lena sofia Andersson

I Vikaholm minimeras miljöpåverkan från energiförbrukning genom att alla bygger energisnålt och att fjärrvärme används där det finns ett större värmebehov.

I energieffektiva hus satsar du mer på utformningen av husets väggar, fönster, tak, grund och på ventilations- och värmesystemet. Vissa områden i Vikaholm är avsedda för de mest energieffektiva husen som inte kräver något uppvärmningssystem. Dessa hus kommer att vara viktiga skyltfönster i Europas grönaste stad och visar vägen in i framtiden.

Du kan välja mellan två olika krav och områden när det gäller energiprestanda i Vikaholm:

 1.  Fjärrvärmeområdet för hus med indragen fjärrvärme och utan värmepump
 2.  Lågenergiområdet för energieffektiva hus utan fjärrvärme.

Krav

Fjärrvärmeområde
I Växjö stad produceras förnybar fjärrvärme från skogsavfall och med mycket hög verkningsgrad. I Europas grönaste stad strävar vi efter att värma våra hus med förnybara energislag varför endast energieffektiva hus med fjärrvärme byggs i detta område. Även om bostäder och lokaler som byggs försörjs med fjärrvärme ska dessa självklart ändå vara energieffektiva.

Minimikrav:

 • 90 kWh/m2 för mindre fristående bostäder (<200 m2)
 • 80 kWh/m2 för flerbostadshus
 • Fjärrvärme, ej värmepump

Lågenergiområde
I detta område byggs täta, välisolerade hus som nästan helt värms upp av värme från människor och hushållsapparater och till och med kan ge ett energiöverskott på årsbasis om de exempelvis kompletteras med småskalig förnybara energilösningar. Gemensamt för dem är god lufttäthet och välisolerade väggar, tak och grund. Husens orientering är också optimerad så att solens "gratisenergi" tas tillvara. För flerbostadshusens kan fjärrvärme användas för tappvatten och kompletterande värme.

Minimikrav:
Passsivhuskriterierna enligt aktuell FEBY (www.nollhus.se), vilket omfattar: 

 • krav på högsta värmeeffektförlust vid dimensionerande utetemperatur
 • krav på högsta årsenergianvändning
 • täthet, innemiljö, fuktsäkerhet, ljud, fönstrens värmeegenskaper

Uppföljning

Fjärrvärmeområdet
Vi har med en energiberäkning i bygglovet och redovisat där i att vi klarar nyckelkravet. Detta sker enligt normalt förfarande där byggherrar redovisar hur BBRs energikrav uppnås.

Lågenergiområdet
Ni visar hur ni följer FEBY 12 och redovisar detta i programmet Energihuskalkyl som biläggs bygglovsansökan/energikrav.


Ett urval av företag som erbjuder energieffektiva hus för Vikaholm

Du som tomtköpare bör själv försäkra dig om att den hustyp hos den husleverantör du är intresserade av uppfyller passivhus enligt FEBY 12. Nedan är exempel på leverantörer som kan leverera hus enligt den kravspecifikation vi har för lågenergiområdet i Vikaholm.

Vallsjöhus
www.vallsjohus.selänk till annan webbplats

Kontaktperson Birger Johansson
E-post birger.johansson@vallsjohus.se
Telefon 070-615 35 54

Fiskarhedenvillan
http://fiskarhedenvillan.se/länk till annan webbplats

Sveriges första passivhus som villabyggsats. Möjlighet att välja tillägg som
”aktivt tak”, ”smarthemlösning där standby stängs av”, ”ledbelysning”, etc.

Kontaktperson Mikael Johansson
E-post
mikael.johansson@fiskarhedenvillan.se
Telefon
070- 109 42 47 

XNvillan
https://xnvillan.se/haallbart-boende/länk till annan webbplats

Kontaktperson Patrik Nyhlén
E-post
patrik@xnvillan.se 
Telefon 072- 241 36 02 

Eco Ready Hus
www.ecoreadyhouse.selänk till annan webbplats
länk till annan webbplats

Kontaktperson Kamil Mackowiak
E-post kam@ecoreadyhouse.se
Telefon 035-260 82 00

Inspiration


Bygga energieffektivt

Inspirationsmaterial från Energikontoret Skåne på uppdrag av energimyndigheten
Bygga energieffektivt (PDF)länk till annan webbplats


Fakta för dig som vill bygga passivhus

Intressegrupp Passivhus
http://igpassivhus.se/länk till annan webbplats
 
Mitt bygge
En guide med beräkningsverktyg för den som bygger.
www.mittbygge.se/länk till annan webbplats

Passivhuscentrum
”Det här är ett passivhus – snabb introduktion”:
www.passivhuscentrum.se/det-har-ar-ett-passivhuslänk till annan webbplats

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis vägar och hustak. För ett hållbart samhälle är det viktigt att vi minskar andelen dagvatten som går till reningsverket och fördröjer så mycket som möjligt på egen tomt.

Att fördröja dagvattnet så mycket som möjligt inne på tomtmark ger ett lugnare och mer utdraget flöde till de dagvattenanläggningar som finns. Därmed blir reningseffekten betydlig bättre innan dagvattnet rinner vidare ut i vattendrag, sjöar och hav.

Krav

I Vikaholm ställs kravet att max 1/6 (17%) av tomtytan (eller maximalt 125 m2 om fastigheten är mindre än 2000 m2) får kopplas direkt till ledningsnätet eller ledas till gatumark och på resterande del av tomten ska LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) gälla.

Uppföljning

 
Takyta
X m2 takyta (huvudbyggnad +uthus) kopplas eller leds till kommunens ledningsnät
X m2 takyta (huvudbyggnad +uthus) fördröjs på tomtmark

Hårdgjord markyta
X m2 hårdgjord markyta (asfalt, plattor) kopplas till kommunens ledningsnät
X m2 hårdgjord markyta (asfalt, plattor) fördröjs på tomtmark

Totalt
X m2 takyta + hårdgjord markyta kopplas till kommunens ledningsnät  

Du kan ta hand om dagvattnet på din egen fastighet på olika sätt. Att exempelvis sätta utkastare på stuprören gör att vattnet rinner ut över gräsmattan. Ett annat exempel är gröna tak vilka dämpar dagvattenflöden och dessutom ser trevliga ut.

Presentation och idébilder

Dagvatten presentation

Inspiration på nätet

Växjö kommun - dagvattenöppnas i nytt fönster 

Ta hand om ditt vatten - Stockholm 

Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga - Örebro

Ekologisk dagvattenhantering - Sveriges Lantbruks universitet 

Inspiration på biblioteket/i bokhandeln

Svenskt vatten, Publikation P105
www.svensktvatten.se/Medlemmar/Vattenbokhandeln/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, planering och exempel,
Peter Stahre
www.svensktvatten.se/Medlemmar/Vattenbokhandeln/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

I Vikaholm sortera alla matavfall. Det ska vara lätt att att sortera avfall och på så sätt minska sin miljöpåverkan. Du ska se till att det finnas gott om plats för att sortera de olika avfallsfraktionerna i din bostaden.

I bostäder ska det finnas plats för sortering av avfall i olika fraktioner: matavfall, övrigt hushållsavfall, tidningar och förpackningsprodukter (papper, glas, plast, metall). Kommunen vill gärna se nya innovativa idéer i byggherrarnas förslag till lösningar.

Krav

Att sorterar matavfall och att det ska finna utrymme i bostaden för att sortera avfall i olika fraktioner.

Uppföljning

Vi har plats i köket för matavfall och övrigt brännbart hushållsavfall
Vi har plats på fastigheten för de två sopkärlen
Vi har plats för tidningar och förpackningsprodukter på fastigheten

Presentation och idébilder

Presentation avfall

Inspiration på nätet

Växjö kommun www.vaxjo.se/avfall
Sveriges avfallsportal www.sopor.nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avfall Sverige www.avfallsverige.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Necessity www.necessity.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vi i villa Förvaring smarta lösningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

I Vikaholm väljer vi endast byggnadsmaterial som inte innehåller ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

En viktig del i arbetet med att göra Vikaholm till en del av Europas grönaste stad handlar om att bygga med hälsosamma byggnadsmaterial. BASTA är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt produkter.

Krav

Vid val av byggmaterial ska i första hand väljas varor som är registrerade i BASTA-systemet. Alternativt kan byggherre använda annat materialklassningssystem för att verifiera att man uppnår BASTA-systemets egenskapskriterier.

Uppföljning

Efter bygget är slutfört ska du till den avdelning som du skrivit köpekontrakt med redovisa ett utdrag från BASTA projekthanteraren som redovisar alla BASTA-produkter som använts samt en lista på vilka byggprodukter som inte är BASTA-produkter och argumenten varför andra produkter har använts.

Bildspel

Presentation av BASTA

Inspiration och länkar

BASTA http://www.bastaonline.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som ska bygga hus på Vikaholm

Broschyr BASTA

På Vikaholm försöker vi minska koldioxidutsläppen på många sätt. Några sätt är att ha bra och snabba cykelvägar och en bra kollektivtrafik redan vid första inflyttning till området. 

Buss trafikerar Vikaholm sedan hösten 2013.

Kommunen ska säkerställa snabba och säkra cykelvägar från Vikaholm till centrum och universitetet samt ett välförgrenat och attraktivt gång- och cykelvägnät inom området.

Krav

Inga krav för dig som bygger en villa

Laddstolpar för elbilar ska finnas på parkeringar för flerfamiljshus.

Uppföljning

Vi (större byggherrar) ska till flerfamiljshus anordna laddstolpe/ar för elbilar.

Ett tillgängligt Vikaholm innebär att alla människor är välkomna hit och kan bo kvar under lång tid. Tillgänglighet kan också handla om att du som barn själv kan ge dig iväg till skolan eller lekplatsen.

För att kunna bo i ditt hus i alla livets skeden kan det vara bra att tänka på tillgängligheten redan från första börja, tex att inte ha några stora nivåskillnader till entré eller uteplats och att ha en handikappanpassad toalett på bottenvången.

Krav

Kommunens Råd- och riktlinjer ”Bebyggelse med god tillgänglighet och användbarhet” ska tillämpas.

Uppföljning

Vi följer kommunens Råd- och riktlinjer "Bebyggelse med god tillgänglighet och användbarhet".

Vi har särskilt planerat så att entrén och uteplatsen är lätt tillgänglig. (utan nivåskillnader)

Vi har särskilt planerat så att det finns en handikappanpassad toalett på bottenvåningen.

Nyckelkravet "Tillgänglighet"

Idébilder 

Situationsplan

Inspiration på nätet

Boverket http://www.boverket.se/Tillganglighet/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens checklista

Checklista för tillgänglighet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Trafik och stadsplanering