Hastighetens betydelse

Trafiksäkerheten ökar om alla tar det lite lugnare. För att lugna ner trafiken har kommunen tagit fram en hastighetsplan.

Om alla trafikanter höll den skyltade hastigheten skulle 100-150 liv sparas varje år. Risken för att en olycka ska hända är starkt knuten till reaktionstid och bromsförlopp. Konsekvensen för olyckan eller skadornas svårighetsgrad bestäms av rörelseenergin i kollisionsögonblicket.

Växjö kommuns trafiksäkerhetsarbete

Växjö kommun har antagit en Hastighetsplan för Växjö stad.

Hastighetsplanen omfattar stadens huvudgatunät, gator med kollektivtrafik och centrumområdet. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska målen. Utifrån olika kriterier har det gjorts analyser för att få "rätt hastighet" på respektive gata.

Hårda trafiksäkerhetsåtgärder

Hårda åtgärder kan innebära att kommunen planerar om skyltningen, anlägger av- och påstigningsplatser, bygger farthinder (t.ex. gupp), sätter upp gång- och cykelfållor och bilfållor.

Mjuka trafiksäkerhetsåtgärder

Mjuka åtgärder innebär att kommunen försöker arbeta med attityder och värderingar i trafiken.

Det är våra attityder och värderingar som i grunden styr vårt trafikbeteende. Genom att jobba tillsammans med skolor, företag och ideella organisationer har kommunen goda förutsättningar att lyckas med att skapa en god trafikmiljö.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021