Hastighetens betydelse

Trafiksäkerheten ökar om alla tar det lite lugnare. För att lugna ner trafiken har kommunen gjort en del bostadsområden till områden där man inte får köra mer än 30 km/h.

Om alla trafikanter höll den skyltade hastigheten skulle 100-150 liv sparas varje år.

Nollvisionen lanserades av regeringen 1997 och gav kommunerna förutsättningar att tänka i nya banor. Nollvisionen sätter den mänskliga hälsan i centrum. Om det sker en olycka ska krockvåldet inte vara högre än den människan tål. Därför arbetar Växjö kommun med bland annat 30 km/h och med information och påverkan genom kampanjen "Ögonkontakt sökes i trafiken". Kommunen samarbetar med viktiga verksamheter och föreningar till exempel skolor, lokala pensionärsorganisationer och föreningar för olika slags funktionsnedsättning. Vi söker även, via vår kommunpolis, ett aktivt samarbete med Polis, Räddningstjänsten och Ambulansen.

Risken för att en olycka ska hända är starkt knuten till reaktionstid och bromsförlopp. Konsekvensen för olyckan eller skadornas svårighetsgrad bestäms av rörelseenergin i kollisionsögonblicket.

De skador kroppen kan få i redovisade hastigheter kan jämföras med att trilla ut från markerade våningsplan på höghuset.

Växjö kommuns trafiksäkerhetsarbete

Växjö kommun har liksom Trafikverket genomfört en översyn av hastigheterna i kommunen. Tekniska nämnden antog sedan en "Hastighetsplan för Växjö stad".

Hastighetsplan för Växjö stad omfattar stadens huvudgatunät, gator med kollektivtrafik och centrumområdet. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska målen. Utifrån olika kriterier har det gjorts analyser för att få "rätt hastighet" på respektive gata.

Hårda trafiksäkerhetsåtgärder

Hårda åtgärder kan innebära att kommunen planerar om skyltningen, anlägger av- och påstigningsplatser, bygger farthinder (t.ex. gupp), sätter upp gång- och cykelfållor och bilfållor.

Mjuka trafiksäkerhetsåtgärder

Mjuka åtgärder innebär att kommunen försöker arbeta med attityder och värderingar i trafiken.

Det är våra attityder och värderingar som i grunden styr vårt trafikbeteende. Genom att jobba tillsammans med skolor, företag och ideella organisationer har kommunen goda förutsättningar att lyckas med att skapa en god trafikmiljö.

Vilket pris är du beredd på att betala för att komma snabbt fram i trafiken?

Vill du påverka trafiken där du bor?

Är du en privatperson som önskar förbättra trafikmiljön där du bor?

Skriv gärna en skrivelse och skicka till Växjö kommun eller till Trafikverket.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Trafik och stadsplanering