Ridtrafik

Ridtrafiken ingår i gruppen oskyddade trafikanter. Därför kan man säga att alla satsningar som görs på gång- och cykeltrafiken också gynnar ridningen. Men vilka regler gäller egentligen?

Ridning på gata/väg

Enligt trafikförordningen är det inte tillåtet att rida på en gång- och cykelbana om inte ett särskilt beslut är taget om detta. Det är dock inte förbjudet att rida eller leda en häst på en gata/väg.

Ridning på gång- och cykelbanor

Den skyltning som finns uppsatt på en viss väg gäller endast de trafikslag som är angivna, det vill säga gångsymbol = gående, gång- och cykelsymboler = gående, cyklister, mopedister (klass II). Ska ridning tillåtas måste ett särskilt beslut fattas om detta. Därefter sker en kompletteringskyltning med "påbjuden ridväg".

Ridning på stigar och motsvarande som saknar skyltning

En ridande kan inte avhysas eller anmälas om hon/han rider. Om problem finns mellan olika trafikantkategorier skall markägaren/huvudmannen för stigen/vägen avgöra vad som skall gälla. Beslut fattas därefter och skyltning sker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021