Trafikregler

För att trafiken ska fungera finns det regler som alla trafikanter måste följa. Det finns också speciella regler för olika fordon.

På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om trafikregler och vilka regler som gäller för olika fordon. Transportstyrelsen har även tagit fram en guide över trafikregler som presenteras i rörliga bilder, till exempel hur man gör i en cirkulation.

Två typer av trafikregler

Det finns två typer av trafikregler: Allmänna trafikregler och särskilda trafikregler, som också kallas för Lokala trafikföreskrifter. Allmänna trafikregler är mycket svåra att ändra eftersom de bygger på internationella överenskommelser. Särskilda trafikregler kan anpassas till en viss plats.

Särskilda trafikföreskrifter beslutas av varje enskild kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Särskilda trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Dessa trafikregler tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning.

Alla som vill kan söka Lokala trafikföreskrifter i den Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter (RDT).

Allmänna trafikregler

Allmänna trafikregler beslutas av regering och bygger på internationella överenskommelser. De gäller överallt och tillkännages av Sveriges Riksdag genom Svensk Författningssamling (SFS).

Lokala trafikföreskrifter

Särskilda trafikregler (som kallas för lokala trafikföreskrifter) hanteras av Växjö kommun och utfärdas för att öka säkerheten och/eller framkomligheten i trafiken samt minska olägenheter för de kringboende.

De flesta föreskrifterna beslutas av av tekniska nämnden, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket i Borlänge. Länsstyrelsen fattar beslut om trafikföreskrifter på vissa vägar till exempel hastighetsbegränsningar och stopplikt. Länsstyrelsen ger också tillstånd för tävling med fordon. Läs mer på Länsstyrelsernas webbplats.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021