Trafikregler och lagar

För att trafiken ska flyta på så bra som möjligt krävs en ömsesidig förståelse och hänsyn från alla parter. För att underlätta för alla trafikanter upprättar kommunen lokala trafikföreskrifter.

Trafikantens allmänna skyldigheter

Trafikantens skyldigheter är att följa de anvisningar som finns genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal. Observera att anvisningarna alltid gäller, även om anvisningen saknar stöd.

På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om alla vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken som gäller i trafiken. Se mer under Relaterade länkar.

Det finns inga rättigheter i trafiken. Det finns bara skyldigheter i trafiken. Varken bilister eller cyklister har rättigheter före alla andra trafikanter. Bilister och cyklister har däremot ofta skyldigheter mot andra till exempel mot fotgängare.

Följande gäller vid övergångsställen och cykelpassager

Vid övergångsställen har bilisten väjningsplikt mot gående ute på eller gående som ska gå ut på övergångsstället. Den gående ska ta hänsyn till bilens avstånd och hastighet.

Från och med den 1 september 2014 har regeringen infört nya regler för cykelöverfarter. Befintliga cykelöverfarter har med automatik fått ett nytt namn och kallas nu för cykelpassager. Samma regler gäller för cykelpassager som förut. Grundregeln för en cykelpassage eller övergångsställe med kombinerad cykelpassage, är att cyklisten har väjningsplikt mot biltrafiken. Cyklisten ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och korsa vägen endast när det kan ske utan fara. Bilisten som närmar ska anpassa sin fart till cyklisterna som korsar vägen. Men när fordon som har svängt i en korsning och korsar en cykelbana med cykelpassage, ska fordonen lämna företräde till cyklisten. Läs mer om de nya reglerna under Relaterade länkar.

Det finns två typer av regler

Allmänna trafikregler beslutas av regering och bygger på internationella överenskommelser. De gäller överallt och tillkännages genom Svensk Författningssamling (SFS).

Särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföreskrifter beslutas av varje enskild kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Dessa trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Trafikreglerna tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning.

Lokala trafikföreskrifter hanteras av trafikenheten på Växjö kommun och utfärdas för att öka säkerheten och/eller framkomligheten i trafiken samt minska olägenheter för de kringboende.

De flesta föreskrifterna beslutas av tekniska nämnden, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Trafik och stadsplanering