Trafikregler och lagar

För att trafiken ska flyta på så bra som möjligt krävs en ömsesidig förståelse och hänsyn från alla parter. För att underlätta för alla trafikanter har kommunen lokala trafikföreskrifter.

Trafikantens allmänna skyldigheter

Trafikantens skyldigheter är att följa de anvisningar som finns genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal.

Transportstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats. kan du läsa om alla vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken som gäller i trafiken.

Det finns inga rättigheter i trafiken. Det finns bara skyldigheter i trafiken. Varken bilister eller cyklister har rättigheter före alla andra trafikanter. Bilister och cyklister har däremot ofta skyldigheter mot andra till exempel mot fotgängare.

Följande gäller vid övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter

Vid övergångsställen har bilisten väjningsplikt mot gående ute på eller gående som ska gå ut på övergångsstället. Den gående ska ta hänsyn till bilens avstånd och hastighet.

Grundregeln för en cykelpassage eller övergångsställe med kombinerad cykelpassage, är att cyklisten har väjningsplikt mot biltrafiken. Cyklisten ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och korsa vägen endast när det kan ske utan fara. Bilisten som närmar ska anpassa sin fart till cyklisterna som korsar vägen. Men när fordon som har svängt i en korsning och korsar en cykelbana med cykelpassage, ska fordonen lämna företräde till cyklisten.

I Växjö kommun finns cykelöverfarter. Vid en cykelöverfart har biltrafiken väjningsplikt mot cyklisten. Ögonkontakt och samspel i trafiken gäller även här.

Information om cykelöverfarter och vilka regler som gäller. Länk till annan webbplats.

Det finns två typer av regler

Allmänna trafikregler beslutas av regering och bygger på internationella överenskommelser. De gäller överallt och tillkännages genom Svensk Författningssamling (SFS).

Särskilda trafikregler som kallas för lokala trafikföreskrifter beslutas av varje kommun eller myndighet med stöd av trafikförordningen från regeringen. Dessa trafikregler kan anpassas till en viss plats och gäller endast på vissa vägar, platser eller områden. Trafikreglerna tillkännages genom vägmarkeringen och dess skyltning.

Lokala trafikföreskrifter hanteras av trafikenheten på Växjö kommun och utfärdas för att öka säkerheten och/eller framkomligheten i trafiken samt minska olägenheter för de kringboende.

De flesta föreskrifterna beslutas av tekniska nämnden, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021