Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Byggmästaren 6

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Byggmästaren 6 i stadsdelen Öster. Detaljplanen är överklagad.

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut att anta planen på grund av att de anser att det antal träd som behöver tas ned strider mot översiktsplanen och att planen därmed borde ha antagits i kommunfullmäktige.

Växjö kommun har överklagat detta dels då träden inte är skyddade och hanteringen av dessa därmed styrs av fastighetsägaren, dels då kommunen inte anser att detaljplanen går emot översiktsplanen eftersom området i översiktsplanen är utpekat som den blandade stadsbebyggelsen. Med anledning av att kommunen inte anser att detaljplanen strider mot översiktsplanen kan byggnadsnämnden fatta beslut om att anta detaljplanen.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att utöka markanvändningen genom centrumverksamhet i befintligt q-märkt hus samt medge ny byggrätt för bostäder inom fastigheten. Befintlig kontorsverksamhet avses behållas men i mindre omfattning än idag.

Detta har hänt

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2019-07-01 till 2019-08-26.

En ändring av planförslaget har gjorts i enlighet med byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-10 där högsta byggnadshöjd ändras till högsta totalhöjd i delen närmast Staglabergsgatan. Den ändring av planförslaget som har gjorts bedöms inte vara en väsentlig förändring som gör att en ny granskning krävs utan bedömningen är att det är en anpassning till befintlig bebyggelse som enbart är en begränsning för fastighetsägaren och påverkar inte omgivande sakägare eller ett för allmänheten betydande intresse negativt. Därav har ett revideringsdatum lagts till planförslaget utan att en ny granskning har genomförts.

Byggnadsnämnden antog planen 2019-10-24.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2021
Växjö växer