Byggmästaren 6

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Byggmästaren 6 på stadsdelen Öster i Växjö. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-05-18. Detaljplanen är överklagad.

Nytt antagande av kommunfullmäktige

Byggnadsnämnden tog 2019-10-24 beslut om att anta detaljplanen för Byggmästaren 6 men 2020-10-06 valde mark- och miljödomstolen att upphäva beslutet. De ansåg att planen måste antas av kommunfullmäktige.

Detta innebär att planförslaget nu behöver antas igen, denna gång av kommunfullmäktige. Vi har inte gjort några förändringar i planförslag sedan sist utan det är detsamma som under antagandet hösten 2019.

Planförslaget godkändes av byggnadsnämnden 2021-04-29 och antogs av kommunfullmäktige 2021-05-18. Efter att kommunfullmäktige nu har antagit detaljplanen finns möjlighet att överklaga planen.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att utöka markanvändningen genom centrumverksamhet i befintligt q-märkt hus samt godkänner ny byggrätt för bostäder inom fastigheten. Befintlig kontorsverksamhet avses behållas men i mindre omfattning än idag.

Detta har hänt

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2019-07-01 till 2019-08-26.

En ändring av planförslaget gjordes därefter där högsta byggnadshöjd ändras till högsta totalhöjd i delen närmast Staglabergsgatan. Den ändring av planförslaget som har gjorts bedöms inte vara en väsentlig förändring som gör att en ny granskning krävs utan bedömningen är att det är en anpassning till befintlig bebyggelse som enbart är en begränsning för fastighetsägaren och påverkar inte omgivande sakägare eller ett för allmänheten betydande intresse negativt. Därav har ett revideringsdatum lagts till planförslaget utan att en ny granskning har genomförts. Byggnadsnämnden antog planen 2019-10-24.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2021
Växjö växer