Lantmäteriförrättning - förändring av fastighet

Vid en lantmäteriförrättning handläggs alla ärenden som rör bildande och förändring av fastigheter och skapande av rättigheter för olika ändamål.

Det går att bilda nya fastigheter eller ombilda redan befintliga. Alla förändringar av en fastighet ska ske genom en lantmäteriförrättning.

Att kontrollera gränser, skapa rättigheter för utfartsväg på intilliggande fastigheter, organisera samverkan mellan fastigheter för att gemensamt nyttja en bredbandskabel är exempel på åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning kan endast påbörjas genom att en skriftlig ansökan inges till lantmäterimyndigheten.

Olika typer av lantmäteriförrättningar

Avstyckning

Ett visst område skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Vid obebyggd tomt kan det vara lämpligt att byggnadsnämnden prövar områdets lämplighet för bebyggelse genom förhandsbesked eller bygglov innan ansökan om avstyckning.

Inteckningsfri avstyckning

Det går att i samband med avstyckning förordna att styckningslotten inte ska belastas av de penninginteckningar som finns i stamfastigheten.

Fastighetsreglering

Överföring av mark mellan fastigheter. Servitut eller samfälligheter kan bildas, ändras eller upphävas.

Sammanläggning

Sammanföring av flera fastigheter, som ägs av samma personer, till en ny fastighet.

Klyvning

Uppdelning av en fastighet, som ägs av flera personer, så att var och en får en egen fastighet.

Särskild gränsutmärkning

Det är möjligt att utmärka entydiga befintliga fastighetsgränser med nya markeringar som får rättsverkan.

Fastighetsbestämning

Bestämmande var gränsen går mellan fastigheter eller omfattningen av ett servitut. Är fastighetsägarnas ägare överens kan en överenskommelse upprättas och ärendet kan på så vis förenklas. Ärendet blir mer komplicerat om fastigheternas ägare inte är överens. En fastighetsbestämning ger rättsligt bindande beslut och det blir tydligt vad som gäller.

Legalisering

Åtgärd för att göra privat jorddelning laglig. Äganderättsutredning. En åtgärd för att klara ut oklara äganderättsförhållanden.

Anläggningsförrättning

En gemensamhetsanläggning kan bildas för att tillgodose behov av samverkan mellan fastigheter, till exempel gemensam vatten- och avloppsanläggning, vägar eller parkering. Kan röra både byggande och drift.

Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening. Lantmäterimyndigheten kan hjälpa till med att hålla sammanträde för att bilda föreningen.

Ledningsrättsförrättning

Rättighet säkerställs för ledningshavare att anlägga och underhålla ledning över annans mark, till exempel ledningar för vatten, avlopp, tele, el eller fjärrvärme. Det är även möjligt att upplåta ledningsrätt för master, antenner och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät för allmänt ändamål - oavsett om de har förbindelse via ledning eller inte.

Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan i vissa fall överföras till en annan fastighet utan att anläggningen faktiskt flyttas.

Ledningar eller liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras så att de därefter utgör lös egendom i stället för att vara tillbehör till den fastighet de ligger inom.

Tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter

Fastigheter kan även avgränsas vertikalt så att anläggningar eller våningsplan inom samma markområde kan ha olika ägare. Genom detta kan det till exempel bli möjligt att bygga bostäder ovanpå redan befintliga byggnader, eller att bilda en egen fastighet av ett bergrum, en tunnel eller bro.

Det går att bilda tredimensionella bostadsfastigheter i form av ägarlägenhetsfastigheter. En förutsättning för att en ägarlägenhetsfastighet ska vara möjlig att bilda är att det tillskapas en sammanhållen enhet om minst tre sådana fastigheter och att utrymmet inte under de senaste åtta åren har använts för bostadsändamål. Gemensamma delar i byggnaden utgör för ägarlägenheterna i regel en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening.

Tomtmarken läggs vanligtvis ut som en samfällighet som ägs av ägarlägenheterna gemensamt, alternativt används denna för annat ändamål.

Vi kan även utföra fastighetsrelaterade uppdrag samt ärenden inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Processen för en lantmäteriförrättning regleras till största delen i fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988), anläggningslagen (SFS 1973:1149) och ledningsrättslagen (SFS 1973:1144).

Du kan skicka in frågor som rör lantmäteri eller någon fastighet i kommunen till oss.Vi svarar kostnadsfritt på enkla frågor som inte kräver utredning.

Vårt verksamhetsområde är endast Växjö kommun. Om du har frågor om lantmäteri som rör andra kommuner i länet får du kontakta det statliga Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Bygga och bo