Avlopp

När vi har använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi sjöar och vattendrag. Du kan bidra på ett enkelt sätt genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator, torg, parkeringsplatser och hustak som rinner ner i våra rännstensbrunnar. Om du bor i villa kan du själv ta hand om ditt regnvatten, t ex till din trädgård. Då gör du en insats för miljön samtidigt som du sparar på dricksvatten.

Spillvatten är det som de flesta kallar avloppsvatten. Det kommer bland annat från toaletter, dusch, disk och tvätt i våra bostäder och vatten från industrier. I Växjö kommun finns det tolv avloppsreningsverk. Den största anläggningen är reningsverket Sundet där vi också tillverkar biogas till stadsbussarna.

Kommunalt eller enskilt avlopp

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Det betyder att Växjö kommun levererar dricksvatten hem till din bostad och sedan tar hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor ute på landsbygden så har du troligen enskilt vatten och avlopp. Det innebär att du har en egen brunn för dricksvatten och en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddskontoret ger råd och information om samt tillståndsprövar enskilt vatten och avlopp.

Samråd inför ansökan om nytt miljötillstånd för Braås avloppsreningsverk

Just nu förbereder Växjö kommun en ansökan för Braås avloppsreningsverk, om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Dagens tillstånd är från slutet av 1970-talet och behöver uppdateras enligt nu gällande lagstiftning. Ansökan gäller för en minskning av verksamheten.

Braås reningsverk ligger utanför samhället Böksholm vid sjön Örkens västra strand. Reningsverket tar emot och renar avloppsvatten från samhällena Braås och Böksholm. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mörrumsån.

Det är viktigt att närboende och andra berörda ges tillfälle att påverka beslutet. Du är därför välkommen att ta kontakt med oss om du vill ha ytterligare information, ställa frågor eller framföra synpunkter om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering. Vi behöver dina synpunkter senast den 15 oktober 2017.

Samrådshandlingarna hittar du under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Om du vill kontakta oss

Ring eller e-posta till Ingrid Palmblad Örlander, telefon: 0470-79 67 20 eller e-post: ingrid.palmbladorlander@vaxjo.se

Postadress: Växjö kommun, tekniska förvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2017
Bygga och bo