Tillsynsriktlinjer

Växjö kommun utövar tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och enskild pedagogisk omsorg. Här finns information om hur tillsynen genomförs.

Tillsyn genom besök och anmälningsutredningar

Utbildningsnämnden utövar regelbunden tillsyn över de fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt. Tillsynen sker i huvudsak genom tillsynsbesök och anmälningsutredningar. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. För mer detaljerad information om innehållet i de olika delar som tillsynen omfattar, se tillsynsdokumentet under rubriken Relaterade dokument. 

Tillsyn görs regelbundet

Nuvarande rutiner för tillsyn innebär att utbildningsförvaltningen genomför en planerad tillsyn på varje enhet med cirka 2-3 års mellanrum. Däremellan kan det av olika anledningar förekomma att oanmälda tillsyner genomförs. Det är alltid minst två tjänstemän från utbildningsförvaltningen som genomför tillsynen på enheten. Inför besöket, har de tjänstemän som deltar i tillsynen, samlat aktuell information, data och statistik, för varje enhet som ska besökas, och som är relevant för själva tillsynen. Inför tillsynen har varje enhet informerats om när tillsynen ska genomföras.

Tillsynens olika delar sammanfattas i en rapport som skickas till enheten för faktakontroll. Därefter fattar utbildningsnämnden beslut om tillsynen (delegationsbeslut av förvaltningschef). I besluten anges vilka lagar och föreskrifter som ligger till grund för besluten. Av beslutet framgår det också hur kommunen som tillsynsmyndighet, avser att följa upp att huvudmannen vidtar de åtgärder som krävs för att besluten efterlevs.

Vad säger lagstiftningen om tillsyn för fristående verksamheter inom utbildning?

I skollagens 26 kap 4 § regleras kommunernas tillsynsansvar över fristående pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. I dokumentet ”Tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem i Växjö kommun” som finns under rubriken Relaterade dokument finns mer information om hur Växjö kommun bedriver tillsyn.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023