Grevaryds äng blir nytt naturreservat i Växjö kommun

Växjö kommun har beslutat att bilda naturreservatet Grevaryds äng. Naturreservatet blir 20,3 hektar stort och området ligger i södra utkanten av Lammhult.

Beslutet fattades i samhällsbyggnadsnämnden den 21 mars.

Syftet med naturreservatet är att bevara de höga naturvärdena samt främja friluftsliv och naturupplevelser. När Grevaryds äng blir naturreservat kommer naturmiljöer och arter knutna till trädbärande betesmarker, gamla träd, barr- och blandskogar vårdas och återställas enligt en skötselplan.

- Grevaryds äng blir det nionde kommunalt bildade naturreservatet i Växjö kommun. Vi tycker det är viktigt att skydda de höga naturvärdena i området. Naturreservatet skapar förutsättningar för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden samt att utveckla områdets friluftsliv, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Bildandet av naturreservatet Grevaryds äng innebär positiva effekter på miljön och folkhälsan. Bildandet ligger också i linje med Växjö kommuns hållbarhetsprogram, säger Johnny Werlöv (V), ledamot samhällsbyggnadsnämnden.

I dagsläget saknas friluftsanordningar förutom enklare stigar och skogsvägar som besökare kan nyttja. Under året påbörjas arbetet med att bland annat anlägga fler stigar, sätta upp informations- och hänvisningsskyltar, anlägga rastplatser, grillplatser och inbjudande entréer till Grevaryds äng för att främja en bredd av friluftsliv och upplevelsevärden.

- Tillgängligheten till området är god då det ligger i direkt anslutning till Lammhults tätort och kommer öka tillgången till anordnat friluftsliv och natur i denna del av Växjö kommun, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Naturreservatet tryggar mark för friluftslivets behov och föreskrifterna och skötselplanen utformas så att god tillgänglighet till området bevaras samtidigt som naturvärden värnas och utvecklas, säger Sofia Gustavsson, kommunekolog.

Om Grevaryds äng

Grevaryds äng ligger i södra utkanten av Lammhult. Området är varierat där själva kärnområdet i nordväst utgörs av flacka, trädklädda betes-och hagmarker med grova ekar och björkar. Grevaryds äng har höga naturvärden främst knutna till de välhävdade trädklädda betesmarkerna. Området används idag främst som utflyktsmål och för promenadrundor för Lammhultsbor.

Grönstrukturprogrammet för Lammhult pekar också ut Grevaryds äng som ett område med höga naturvärden samt viktigt område för rekreation och kulturhistoria. Bildandet av detta naturreservat bidrar till uppfyllande av Växjö kommuns hållbarhetsprogram.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024