Växjö kommun fördjupar samarbetet med Röda korset

Växjö kommun tecknar ett samverkansavtal med Röda korset i Växjö i form av ett IOP - idéburet offentligt partnerskap. På så sätt kan arbetet fortsätta med att bryta ofrivillig ensamhet, främja social gemenskap och förebygga ohälsa bland äldre invånare i kommunen.

- Vi har haft ett fruktbart samarbete med Röda korset under många år och nu vill vi stärka utbytet ytterligare. De idéburna organisationerna har historiskt varit viktiga för utvecklingen inom välfärden och har en stark förankring och ett stort förtroende hos de vi vill nå och ge stöd, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Ett av de största sociala problemen hos äldre i dag är den ökade psykiska ohälsan, vilken till stor del beror på ofrivillig ensamhet och isolering. För att bryta trenden beslutades det på omsorgsnämndens sammanträde den 13 juni att Växjö kommun ska teckna ett partnerskap med Röda korset.

- Röda korsets uppdrag blir då att motverka ensamhet, till exempel genom hembesök, följa den äldre till läkaren eller mataffären, promenadgrupper eller trivselcafé, säger Kristian Rappner (V), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

- Nu går vi från ett ettårigt avtal till ett treårigt avtal, det innebär att både vi som kommun och Röda korset kan arbeta mer långsiktigt för att bryta den ofrivilliga ensamheten som vi ser hos en del äldre, säger Gunnel Jansson (MP), ledamot i omsorgsnämnden.

Bakgrund
Omsorgsnämnden har sedan tidigare antagit ett nytt regelverk för föreningsstöd som trädde i kraft från och med den 1 januari 2024. I det nya regelverket finns inga samverkansavtal, och därför har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknats istället.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024