Sandgärdsgatan renoveras – del i utvecklingen av Växjö centrum

Växjö kommun planerar för att renovera Sandgärdsgatan i Växjö centrum. Projektet är en del av arbetet med att stärka gatans och stadskärnans attraktivitet samt gynna näringslivet. Planerad byggstart är den 26 augusti 2024 och projektet beräknas vara klart 2027.

Projektplanen för renovering av Sandgärdsgatan antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 27 juni. Vid sammanträdet antogs även ett projektdirektiv som samlar flera aktiviteter som ska bidra till att stärka och utveckla stadskärnan, där Sandgärdsgatan är först ut. Slutgiltigt beslut om projektdirektivet tas av kommunfullmäktige senare i höst.

Sandgärdsgatan är en gata som utgörs av bland annat uteserveringar, glaskonst och handel. Markbeläggnigen är gammal och sliten och ledningarna i marken är i behov av att bytas.

– Sandgärdsgatan är en viktig mötesplats i Växjö centrum och till för alla kommuninvånare. Renoveringen ger rätt förutsättningar för att skapa en plats som attraherar företag, nya invånare och besökare i centrum, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Renoveringen kommer göra Sandgärdsgatan attraktivare med ett gaturum som lyfter fram uteserveringar, handel och befintlig glaskonst på ett bättre sätt än idag, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetet på Sandgärdsgatan omfattar bland annat:

  • Hela gaturummet renoveras, ny enhetlig markbeläggning och belysning, befintlig grönska behålls.
  • Samtliga ledningar i marken renoveras eller byts ut.
  • Markvärme installeras vilket innebär att traditionell snöröjning, halkbekämpning och sandsopning utgår.
  • Bygga bort tillgänglighetshinder på gatan och mellan lokaler i samarbete med fastighetsägarna. Exempelvis jämnare markbeläggning och ramper.
  • Dagvattensystemet förstärks för att kunna ta ökad framtida regnmängd.


– Första delen i arbetet gäller vatten- och avloppsledningar mellan Kungsgatan och Klostergatan. Vi räknar med att vara klara med den delen lagom till julskyltningen och då kommer gatan tillfälligt vara asfalterad. För att minska störningen på handel och uteserveringar pausar vi arbetet under december och under sommarmånaderna, säger David Johansson, projektledare på Växjö kommun.

Påverkan under etapp 1: september-november
Etapp 1 påbörjas den 26 augusti och avslutas i slutet av november, och omfattar utbyte av vatten- och avloppsledningar mellan Kungsgatan och Klostergatan. Under arbetet kommer fotgängare att kunna ta sig fram med begränsad framkomlighet. Uteserveringar mellan Kungsgatan och Klostergatan kommer tillfälligt tas bort, medan resten av Sandgärdsgatan fungerar som vanligt. Undantag är utfarten via Kungsgatan som kommer att vara avstängd. Korsningen vid Klostergatan kommer att ha begränsad framkomlighet för fordon med tillstånd.

– Med bättre förutsättningar för näringsliv, ett bättre flöde för besökare som sträcker sig hela vägen till Västergatan och högre standard på hela Sandgärdsgatan skapar vi en mer attraktiv stadskärna, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

  • En renovering av Sandgärdsgatan planeras den 26 augusti 2024 och beräknas vara klart 2027, med omfattning Sandgärdsgatan mellan Västergatan och Kungsgatan.
  • Etapp 1 omfattar Sandgärdsgatan mellan Kungsgatan och Klostergatan och beräknas pågå mellan september och slutet av november 2024.
  • Renoveringen av Sandgärdsgatan är en del i arbetet att stärka gatans attraktivitet och utveckla stadskärnan, gynna näringsverksamheter och främja möten mellan invånare.
Senast uppdaterad: 10 juli 2024