Cykla i Växjö

Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel i Växjö kommun. Det finns omkring 190 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer. Ofta går det till och med snabbare.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av staden. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Målet för Växjö kommun (enligt kommunens miljöprogram) är att öka andelen resor med cykel upp till 24 procent år 2020. För att kunna nå målet behöver det bli snabbare, enklare och bekvämare att cykla i kommunen.

Ny skylt med ny trafikregel - cykelöverfart

Från och med 3 december 2018 införs cykelöverfarter i Växjö stad. Skylt för cykelöverfart kommer inledningsvis att finnas på 12 olika ställen i staden. Den nya trafikregeln införs för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken. Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Här kan du läsa mer om cykelöverfarter.

Utvärdering av cykelåtgärder

Växjö kommun genomför årligen ett bokslut för cykelåret som gått. I bokslutet ges en kortfattad beskrivning av vad som gjorts samt hur dessa åtgärder har bidragit till att öka cyklingen i kommunen. Cykelbokslutet ger Växjö kommun bra underlag dels för att visa på utvecklingen för cykel i kommunen, dels för att fortsätta driva utvecklingen i önskvärd riktning.

Du hittar "Cykelbokslut 2017" under Relaterade dokument längre ner på sidan.

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen fungerar och hur vi prioriterar.

I Växjö kommun är det tekniska förvaltningen som sköter snöröjningen av kommunala vägar. För statliga vägar ansvarar Trafikverket.

Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar via datorer och väderstationer dygnet runt. Det gör vi för att genast kunna ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning.

Så prioriterar vi

Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst 3 cm. För gator och vägar gäller 8-10 cm beroende på vind och snökonsistens. Under förutsättning att startkriterierna uppfylls är målsättningen är att de större vägarna samt gång- och cykelvägstråken ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar har första prioritet och snöröjs och halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med matargator och busslinjer. Om det snöar mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan sätta igång prioritet 2.

1:a prioritering

- Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus
- Huvudvägnät för cykelbanor
- Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet
- Vägar som används av kollektivtrafiken
- Infartsvägar till större områden, till exempel industriområden och handelsområden.

2:a prioritering

- Större bostadsgator eller gator med mindre trafik
- Gång- och cykelvägar med lägre trafik än huvudvägnätet

3:e prioritering

- Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboenden, skolor, förskolor och för att möjliggöra sophämtning. För villagator ska det ha kommit minst 8 cm snö innan vi röjer.
- Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda snöröjs inte då de tunga fordonen som vi använder kan förstöra dem.

Sopsaltning av cykelbanor

För att få fler som cyklar året runt sopsaltar vi fem populära cykelsträckor i staden:

- Stationen – Universitetet
- Runt Växjösjön
- Storgatan (sträckan Liedbergsgatan – Arenastaden)
- Liedbergsgatan (sträckan Storgatan – Pomonavägen)
- Linnégatan/Sandsbrovägen (sträckan Storgatan - Norremarksvägen)


Sopsaltning innebär att en maskin först sopar bort snön och sedan sprider ut en mild saltlösning i stället för sand eller grus. Behandlingen fungerar i temperaturer ned till cirka 7 minusgrader. Om det blir fler minusgrader är det traditionellt vinterunderhåll med plogning och sandning som gäller även på dessa sträckor.

Växjö kommun skickar ut ett nyhetsbrev om cykling som du kan prenumerera på. Nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra till sex gånger om året.

Prenumerera på nyhetsbrevet.länk till annan webbplats

2018

Läs nyhetsbreven som publicerades under 2018.

Nyhetsbrev 5länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 4länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Trafik och stadsplanering