Förslag om höjd VA-taxa 2025

Den 1 januari 2025 föreslås taxan för kommunalt vatten och avlopp höjas i Växjö kommun. De främsta orsakerna till höjningarna beror på ökade kostnader inom VA-verksamheten på grund av stigande energipriser, höga räntor, ökade kostnader för material och råvaror samt underhåll och ökad utbytestakt på ledningsnätet. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut om taxan senare i höst.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa VA-taxan för Växjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning för år 2025. Förslaget innebär att brukningsavgifterna, det vill säga löpande kostnader för att använda VA-tjänster höjs, medan anläggningsavgifterna förblir oförändrade.

– Jag har stor respekt för att höjningen påverkar Växjös invånare och verksamheter. Vi har kunnat hålla brukningsavgifterna på samma nivå i flera år, men nu behöver vi öka intäkterna för VA-verksamheten. Vi producerar stora mängder dricksvatten varje dag, med en hög leveranssäkerhet och väldigt få leveransavbrott och det vill vi fortsätta att göra, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– I samband med fastställt beslut kommer alla kunder att informeras om den nya taxan via sin faktura. Vill man läsa mer redan nu hänvisar vi till kommunens webbplats där vi samlat all information och svarar på de vanligaste frågorna, säger Malin Engström, VA-chef på Växjö kommun.

Så mycket höjs VA-avgiften

Nedan följer ett genomsnittligt kostnadsexempel för brukningsavgifterna för en normalvilla eller en lägenhet som nyttjar tjänsterna dricksvatten, avlopp och dagvatten. Förslaget innebär att brukningsavgifterna höjs med i genomsnitt 22 procent.

VA-kostnad för Typhus A (villa) från 1 januari 2025:
En ökning med cirka 186 kronor/månad jämfört med 2024.
(Typhus A: En fristående enfamiljsbostad, tomtyta 800 kvadratmeter och en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter vatten per år).

VA-kostnad för Typhus B (flerbostadshus) från 1 januari 2025:
En ökning med cirka 73 kronor/månad per lägenhet jämfört med 2024.
(Typhus B: Ett flerbostadshus bestående av 15 lägenheter, tomtyta 800 kvadratmeter och en årlig vattenförbrukning på 2000 kubikmeter.)

– För att säkra tillgången till rent vatten, möta framtidens krav och kunna ta hand om allt större mängder nederbörd behöver avgifterna i VA-taxan öka, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Både ledningsnät och anläggningar har behov av underhåll och utbyggnad för att säkra framtida behov och krav. Idag står vi inför nya utmaningar och för att kunna växla upp utbytestakt av gamla ledningar så kommer också kostnaderna att öka, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund

  • Du som är boende i Växjö kommun och är ansluten till kommunalt vatten och avlopp är också en del av kommunens VA-kollektiv. Alla kostnader finansieras med de avgifter som anslutna kunder betalar, enligt den gällande VA-taxan.
  • Växjö kommun lägger nu fram ett förslag för hur avgifterna i VA-taxan kommer behöva höjas 2025. Förslaget innebär att brukningsavgifterna höjs med i genomsnitt 22 procent.
  • Beslut om avgifterna i VA-taxan tas slutgiltigt av kommunfullmäktige under hösten 2024.
  • Vatten- och avloppsverksamheten får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat inom en period på maximalt tre år.
  • Det du betalar i VA-avgift går till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla och utveckla VA-infrastrukturen.

Vad är det som förändras?

Avgiften för vatten och avlopp föreslås höjas med i genomsnitt 22 procent i Växjö kommun inför år 2025. Det motsvarar en kostnadsökning för en genomsnittlig villa, så kallat typhus A, på ungefär 186 kronor per månad. För en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter, så kallat typhus B, motsvarar höjningen ungefär 73 kronor per månad och lägenhet.

Vilka är det som påverkas?

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp påverkas, då förslaget innebär att brukningsavgifterna, det vill säga löpande kostnader för att använda VA-tjänster höjs.

Varför höjer ni taxan?

De främsta orsakerna till förslaget om höjd taxa beror på ökade kostnader inom VA-verksamheten på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror, underhåll och ökad utbytestakt på ledningsnätet.

Varför höjer ni taxan så mycket?

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet får varken gå med vinst eller förlust och ska alltid ha ett nollresultat inom en period på maximalt tre år. Förslaget om höjd VA-taxa 2025 innebär att verksamheten beräknas ha ett litet underskott som balanseras ut över tre år. Lägre ökningar av taxan hade resulterat i ett stort underskott och hade gjort att det tagit längre tid att uppnå ekonomisk balans. Kostnader för räntor, el och andra utgifter har även ökat kraftigt, samtidigt som vi behöver öka utbytestakten på ledningsnät och underhålla åldrande anläggningar.

Kommer det bli fler höjningar av taxan 2026?

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är inne i en period där ökade investeringar i vatten-ledningsnät och anläggningar krävs för att kunna säkerställa framtida drift. Därav kommer taxan behöva justeras även framöver. I och med den större ökningen som är föreslagen 2025 kommer taxejusteringarna framåt inte behöva vara lika omfattande. Men man bör räkna med att taxan kommande år kommer justeras med mindre procentuella höjningar per år utifrån de förutsättningar som vi ser idag.

Hur kommer just min avgift att ändras 2025?

Du är välkommen att kontakta oss på telefon 0470-410 00 vid frågor om din avgift eller läsa mer på vår hemsida vaxjo.se/VAtaxa, där du själv kan räkna på hur just din avgift ändras.

Hur kan jag påverka min egen avgift?

Det finns möjlighet att påverka sin egen avgift genom att använda mindre vatten. T.ex. genom att vattna med regnvatten, duscha mindre och dylikt. Det finns även en möjlighet att få reducerad avgift för dagvattenfastighet om man har lokalt omhändertagande av dagvatten. Reduktionsreglerna finns beskrivna i förslaget till taxan för 2025 som du hittar längst ner på sidan.

Hur finansieras kommunens VA-verksamhet?

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är så kallade taxefinansierad verksamhet. Det innebär att alla kostnader finansieras med de avgifter som anslutna kunder betalar enligt den gällande VA-taxan. Vatten- och avloppsverksamheten får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat inom en period på maximalt tre år.

Vad får jag för pengarna?

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du äger, hur mycket vatten du använder och vilken kapacitet du har tillgång till.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024