Bildande av naturreservatet Grevaryds äng ute på samråd

Växjö kommun planerar nu för bildande av naturreservatet Grevaryds äng. Nu välkomnas allmänhet, sakägare, föreningar, myndigheter och kommunens olika nämnder att yttra sig över förslaget.

Grevaryds äng ligger i södra utkanten av Lammhult. Området är varierat där själva kärnområdet i nordväst utgörs av flacka, trädklädda betes-och hagmarker med grova ekar och björkar. Området har höga naturvärden främst knutna till de välhävdade trädklädda betesmarkerna. Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda de höga naturvärdena och kulturlandskapet samt främja friluftsliv och naturupplevelser.

Förslaget innebär att ett kommunalt naturreservat på cirka 20,3 ha bildas.

Växjö kommun önskar nu vidare dialog under samrådstiden, som går ut den 15 december. När remissvaren gåtts igenom och eventuella justeringar gjorts kan naturreservatet bildas. Under samrådsperioden kommer ett informationsmöte att hållas i Lammhults skola där du har möjlighet att ställa frågor till och prata med kommunens representanter kring projektet att införa ett kommunalt naturreservat.

När: Onsdagen den 29 november, kl. 17.30
Var: Lammhults skola (Herrgårdsgatan 4 i Lammhult)

Lämna synpunkter

Under samrådstiden (15 november – 15 december 2023) finns möjlighet för berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter på förslaget skickas via e-post eller brev senast den 15 december 2023.

E-post: sbn@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Frågor

Om du har frågor om förslaget är du välkommen att kontakta kommunekolog Sofia Gustavsson antingen via e-post info@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.

Grönskande betesmark med stora träd.
Senast uppdaterad: 15 november 2023