Löften, initiativ och medlemskap

Tillsammans med lokala företag, kommuner och myndigheter driver Växjö kommun hållbarhetsarbetet framåt och har ställt sig bakom flera initiativ.

Växjö kommun har under åren fått fler olika utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med andra aktörer arbetar Växjö kommun även med olika hållbarhetslöften och ingår i olika medlemskap tillsammans med andra organisationer, företag och kommuner. Genom dessa organisationer kan Växjö kommun tillsammans med andra kommuner få en starkare röst och tillsammans föra dialog med bland annat FN, EU och regeringen. Nätverken är också viktiga för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning

European Covenant of Mayors, eller Borgmästaravtalet som det brukar kallas på svenska, lanserades 2008 och samlar närmare 11 000 kommuner i hela Europa. Kommunerna har gemensamt att de på lokal nivå vill gå längre än EUs energi- och klimatmål. Växjö kommun gick med 2008 och rapporterar löpande in statistik och åtgärder om energianvändning, koldioxidutsläpp och klimatanpassning. En av förutsättningarna för att delta är också att kommunen har en så kallad SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), som i Växjös fall utgår från energiplan, transportplan och klimatanpassningsplan.

Om Borgmästarvtalet på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Växjö kommun rapporterar in uppgifter om det lokala arbetet med energi, transporter och klimatanpassning, samt vad det gett för resultat på rapporteringsplattformen CDP. Plattformen används för att samla in information till flera av de initiativ som Växjö ställt sig bakom. Alla som rapporterar in på plattformen får ett betyg av CDP. År 2021 bedömdes Växjö med högsta möjliga betyg, A, vilket gavs till 95 städer över hela världen, varav fem i Sverige.

Rapporteringsplattformen CDP Länk till annan webbplats..

Ett tematiskt nätverk för städer som arbetar med energifrågor, förnyelsebar energi, effektivisering av energi samt planering av hållbara energisystem. Växjö är aktiva i nätverket och representerade i styrelsen genom kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M) som vice president. Växjö kommun har också skrivit under ett upprop för mer ambitiösa klimatmål “Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”.

Om Energy Cities på deras webbplats Länk till annan webbplats..

År 2018 fick Växjö utmärkelsen European Green Leaf Award. Det är en utmärkelse som EU-kommissionen delar ut till kommuner som har goda resultat och långtgående ambitioner inom miljöområdet och som arbetar målmedvetet för en bättre miljö, skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågorna. Alla kommuner som varit i final varje år bildar European Grean Leaf Network, inom vilket kommunerna delar med sig av erfarenheter och information till varandra och EUs miljödirektoriat.

Om European Green Leaf Award på European Commissions webbplats Länk till annan webbplats..

Växjö är en Fairtrade City. Det har vi varit sedan oktober 2008. Diplomeringen visar att det finns ett engagemang för att konsumtionen av etiskt märkta produkter ska öka i kommunen. Målet är att all konsumtion i Växjö ska ha följt de mänskliga rättigheterna vid produktion. Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige.

Mer information på Fairtrade Sveriges webbplats Länk till annan webbplats..

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Växjö är en av 300 aktörer och har antagit tre utmaningar.

Mer om Fossilfritt Växjö på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Local Governments for Sustainability, är ett globalt nätverk med 1 500 städer och kommuner som arbetar aktivt för en hållbar framtid. ICLEI företräder världens kommuner vid FN-förhandlingar i miljöfrågor. ICLEI grundades 1990 och var resultatet av ett möte där drygt 200 lokala myndigheter från 43 länder samlades i FN:s högkvarter i New York och har haft stort inflytande i det internationella arbetet för en hållbar utveckling. Nätverket arbetar både på lokal och global nivå och en utgångspunkt är att hållbara städer är grunden till en mer hållbar värld. Det var ICLEI som i början av 2000-talet beskrev Växjö som Europas grönaste stad, när de fick frågan av engelska BBC om vilken stad som var grönast i Europa. Växjö kommun har en styrelseledamot, Cheryl Jones Fur (MP) som valdes in februari 2019. Växjö kommun har också skrivit under ett upprop för mer ambitiösa klimatmål “Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”.

Mer om ICLEI på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Växjö kommun var med och bildade Klimatkommunerna som är en förening för kommuner och regioner som arbetar för att minska klimatpåverkan. Medlemmarna stöttar varandra med erfarenheter och tips för ett framgångsrikt lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna driver också ett aktivt arbete med att visa nationella myndigheter vilka hinder och möjligheter som finns för ett framgångsrikt lokalt klimatarbete. Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M) sitter med i Klimatkommunernas styrelse.

Mer information på Klimatkommunernas webbplats Länk till annan webbplats..

Nätverket som ska främja ekologiskt jordbruk, ekologisk matproduktion och konsumtion av ekologisk mat. Nätverket består av sju kommuner med huvudkontor i Bryssel. Magnus P. Wåhlin (MP), är Växjö kommuns representant i nätverket.

Ett nätverk som sammanför lokala och regionala myndigheter med aktörer inom den sociala ekonomin. Syftet är att skapa stabila partnerskap och gemensam policy för hållbar lokal utveckling inom det sociala området samt att verka för socialt inlemmande.

UBC är en intresseorganisation runt Östersjön. UBC utvecklar konkreta samarbetsprojekt med andra städer kring Östersjön, vilket på sikt främjar utvecklingen och integrationen i Östersjöregionen.

Växjö kommun är medlem i flera vattenorganisationer där vi tillsammans med andra samarbetar för att skydda och förbättra kvaliteten i våra vatten. I vattenråden diskuterar kommuner, privatpersoner, företag och intresseorganisationer frågor som rör vattenkvalitet.

Mer information på Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats..

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Bland medlemmarna finns offentlig sektor, akademi, företag och organisationer. Viable Cities bedriver bland annat satsningen ”Klimatneutrala städer 2030” inom vilken Växjö kommun är aktiv. Det är inom detta arbete som Växjö kommun har arbetat fram ett så kallat Klimatkontrakt.

Viable Cities Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 21 maj 2024