Växjö kommuns hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Hållbara Växjö 2030 är kommunens hållbarhetsprogram.

Växjö kommuns hållbarhetsprogram

Växjö är aktiva i arbetet med FNs 17 mål för hållbar utveckling, också kallade globala målen eller Agenda 2030. Kommunfullmäktige antog 2019 ett hållbarhetsprogram som gemensam färdriktning för ett mer hållbart Växjö till 2030 Växjö 2030

Programmet ger en gemensam bild av vilket Växjö som ska eftersträvas. Det ska skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun samt inspirera och ge underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen. För att nå de globala målen måste arbete ske på nationell, regional och lokal nivå. 

Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 innehåller: en deklaration, fem målbilder, nio utmaningar och tre principer för genomförande. Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns drygt 50 indikatorer som används för att ge en bild av om utvecklingen mot ett hållbart Växjö går åt rätt håll. Dessa redovisas årligen i Växjö kommuns årsredovisning.

Växjödeklarationen

Växjödeklarationen är sätt för Växjö kommun att kroka arm med företag, organisationer, civilsamhälle och offentlig verksamhet för att engagera dem att bidra till Hållbara Växjö 2030. Genom deklarationen kan aktörer visa vad de åtar sig att göra för att bidra till omställningen till ett hållbart Växjö. Vilka företag som signerat deklarationen kan du se på:
Växjödeklarationen på foretag.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Filmen Hållbara Växjö 2030

Filmen ger konkreta exempel på vad vi som kommun, invånare, företag och föreningar kan göra för ett hållbart samhälle.

  • Redan på 1970-talet började restaurering av förorenade sjöar. Detta har förbättrat kvaliteten och gjort de stadsnära sjöarna badbara.​
  • 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun. Utsläppen har minskat med 70 procent mellan 1993 och 2020. ​
  • Kommunen var tidig med biobränslebaserad fjärrvärme. 1980 började utbyggnaden.​
  • Kommunen var tidig med klimatanpassning i form av kanal, dammar och fördröjningsmagasin för att hantera kraftig nederbörd.​
  • Växjö kommun var först i landet att besluta om en träbyggnadsstrategi 2012.​ Växjö kommun har högt ställda särkrav på nybyggnation vad gäller trä och energieffektivitet. Kraven ställs på kommunala bolag och/eller de entreprenörer som bygger på kommunal mark. ​
  • Under 2019 var 74 procent av Växjö kommuns livsmedelsinköp ekologiska och/eller närproducerade.​
  • Växjö kommun var tidiga med stadsodling för närodlad mat och friskare stadsmiljö.​
  • Kommunen startade cykelbibliotek för allmänheten april 2019.​
  • Kommunens budget bygger på FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. ​​

Därför kallas Växjö kommun för Europas grönaste stad

BBC började kalla Växjö för Europas grönaste stad år 2007 med anledning av kommunens framgångsrika miljöarbete. Internationella medier hängde på och kommunens miljöarbete ledde till stort internationellt och nationellt intresse.

Växjö började restaurera de stadsnära sjöarna redan under 1970-talet och tog år 1996 ett unikt beslut om att sluta använda fossila bränslen (olja, bensin, diesel). När miljöarbetet fortsatte med goda resultat ledde det till att Växjö under 2000-talet fick flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerade sig på världskartan.

Lyssna på podd om Växjös hållbarhetsarbete

ta del av fem fördjupade samtal där hållbarhetsstrateg Matina Rosenberg samtalar med tjänstepersoner i Växjö kommun om hur arbetet går med att uppfylla målbilderna i Hållbara Växjö 2030.

Klimat och miljösmart

Henrik Johansson pratar om koldioxid, vatten, transporter och andra klimatutmaningar.

Tryggt och tillitsfullt

Fanny Bäcksbacka berättar om området tryggt och tillitsfullt, till exempel om upplevd trygghet och kommunens förmåga att klara en kris.

Rättvist och ansvarstagande

Therese Jaramillo deltar för att prata om målområdet rättvist och ansvarstagande, ett målområde som handlar om jämlikhet, jämställdhet och mycket mer.

Växande och inkluderande

Ronnie Kihlman berättar om målområdet växande och inkluderande.

Grönt och hälsosamt

Jörgen Blommendahl och Joel Käll-Karlsson delar med sig om sin kunskap när det kommer till fysisk och psykisk hälsa, samt kommuninvånarnas tillgång till motion och rörelse.

Senast uppdaterad: 8 juli 2024