Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Det innebär att kurser och delar av kurser förläggs till en eller fler arbetplatser. Eleverna ska under sin APL delta och medverka i det dagliga arbete som utförs på APL-platsen. Varje elev har en ansvarig handledare på arbetsplatsen som planerar och stödjer eleven lärande under APL-tiden samt är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden konttakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Elever som går ett nationellt yrkesprogam ska ha APL i minst 15 veckor. Elever som går ett nationellt program på gymnasiesärskolan har APL i minst 22 veckor. Elever som går yrkesintroduktion och programinriktat val ska också ha APL, dock finns ingen reglering av omfattningen.

På Kungsmadskolan har även elever som går ekonomiprogrammet APL i 20 dagar.

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 maj 2022