Socialtjänstlagen, SoL

Kommunens ansvar för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning regleras även i Socialtjänstlagen. Enligt 5 kap. 7 § SoL ska kommunen verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL kallas för bistånd. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Detta innebär att den som har behov av hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå och inte kan få hjälp på något annat sätt har rätt till bistånd av kommunen.

Kommunen ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Insatser som boendestöd, hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlättar för den enskilde att bo hemma och leva ett självständigt liv.

För de som inte längre kan bo kvar i den egna bostaden har kommunen särskilda boenden med service och omvårdnad.

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om insatser enligt SoL, och vissa av dem har dessutom rätt till insatser enligt LSS.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Stöd och omsorg