Socialtjänstlagen, SoL

När du behöver stöd och hjälp med till exempel kontaktperson eller boendestöd, är det socialtjänstlagen (SoL) som är den lagstiftning som används i första hand.

Vad innehåller socialtjänstlagen?

De övergripande målen för socialtjänsten är att man ska främja människors:

  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänstlagen är en ramlag. Det betyder att det inte är detaljstyrt vad du kan ansöka om. Det kan nämligen vara väldigt olika från person till person vad man behöver för att kunna ha levnadsvillkor enligt socialtjänstlagens mål. Det kan till exempel vara boendestöd, kontaktperson, ledsagarservice, dagverksamhet eller någon annan stödinsats för att få vardagen att fungera.

För dem som inte längre kan bo kvar i den egna bostaden har kommunen särskilda boenden med service och omvårdnad.

Senast uppdaterad: 10 juni 2022