Hjälp och stöd

Här får du information om olika insatser. Klicka på rubrikerna så får du veta mer.

Avlösning i hemmet och avlösarservice
Avlösning i hemmet är till för dig som har en funktionsnedsättning eller sjukdom och bor med föräldrar eller närstående.

Boendestöd
Boendestöd är till för dig som har en psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd i ditt dagliga liv.

Bostadsanpassning
Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller studerar. Insatsen är till för dig som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Du måste tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

God man och förvaltare
En god man företräder och hjälper dig i olika frågor. En god man ser till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt ser till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Hemtjänst
Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i ditt dagliga liv. Hemtjänst betyder att personal kommer och hjälper dig i ditt hem. Numera kan du också få e-tillsyn via trygghetskamera.

Hjälpmedel
Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. I vår visningsmiljö Bo Tryggt kan du få klämma på, testa och få mer information om, tekniska och digitala hjälpmedel.

Individuell plan
Du som har beviljats insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erbjuds att få en individuell plan upprättad. Då får du möjlighet att diskutera din situation om du har stöd från flera och vill ha hjälp med att planera och samordna ditt stöd.

Kontaktperson
En kontaktperson är till för dig som har ett begränsat socialt nätverk. Kontaktpersonen blir en vän som du träffar regelbundet.

Korttidstillsyn för skolungdom
Korttidstillsyn är en fortsättning på skolans fritidshemsverksamhet och kan erbjudas i anslutning till skoldagen samt under lov när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor med anhöriga eller närstående. Då vistas du regelbundet eller vid enstaka tillfällen på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller på ett läger. Du får då möjlighet att byta miljö och träffa andra samtidigt som dina anhöriga får avkoppling och avlastning.

Ledsagning och ledsagarservice
Ledsagning är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp för att genomföra olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Om du är rörelsehindrad kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.

Personlig assistent
Personlig assistent är till för dig som är under 65 år och tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen är ett personligt stöd för dig som har varaktiga och mycket stora funktionsnedsättningar.

Personligt ombud
Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning att se till att du får den vård och det stöd som du behöver.

Rehabilitering
Rehabilitering är en form av träning för dig som har en funktionsnedsättning och är till för att du ska kunna återfå eller behålla din funktionsförmåga så att du kan klara av din vardag.

Råd och stöd Länk till annan webbplats.
Du kan få råd och stöd av personer som arbetar med att hjälpa människor på olika sätt. Det kan till exempel vara en kurator eller en psykolog som du kan prata med om dina problem. En sjukgymnast kan hjälpa dig med träning. Denna hjälp söker du på Region Kronobergs barn- eller vuxenhabilitering.

Samordnad individuell plan
Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas när du har behov av att samordna insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Syn- och hörselinstruktör
Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Sysselsättning
Du som har psykisk ohälsa och vill göra något meningsfullt kan ansöka om sysselsättning. Sysselsättning kan till exempel vara att delta i social samvaro och aktiviteter tillsammans med andra.

Tandvård
Länk till annan webbplats.
Har du ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad eller en pågående LSS-insats kan du ha rätt till nödvändig tandvård. Din handläggare eller sjuksköterska kan bedöma om du tillhör denna grupp. De skickar ansökan om intyg till Region Kronoberg. Visa intyget när du går till tandläkaren. Du får då nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Stöd och omsorg