Årets Trygghetsmätning visar på positiv utveckling

Resultatet av årets Trygghetsmätning i Växjö kommun visar att kommuninvånarnas upplever färre problem i Växjö kommun 2023 jämfört med tidigare år. Förbättringen syns främst i Araby, Campus och Växjö city.

Majoriteten av de som svarat på enkäten känner sig trygga. 80 procent av de Växjöbor som svarat på enkäten uppger att de inte utsatts för något brott under året. Det totala indexet för Växjö kommun är 1,54, på en skala från 0–6, där 0 är bäst. Detta är en förbättring från 2022 där indexet låg på 1,7. Växjö ligger också väl till jämfört med det nationella totalindexet på 1,78. Däremot finns det skillnader mellan olika orter och områden i kommunen.

- Det är positivt att Trygghetsmätningen går i rätt riktning. Såväl invånare som företagare upplever i allmänhet kommunen som trygg. Särskilt positivt är att trenden för Araby, Campus och Växjö city går i rätt riktning. Samtidigt har vi fortfarande utmaningar vilket visar att en fortsatt satsning på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder är helt rätt prioritering och vi kommer intensifiera arbetet under 2024 säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun

Araby, Campus och Växjö city visar på en positiv utveckling jämfört med år 2022 med förbättring inom flera områden. I Araby upplever de svarande färre missbruksproblem, ungdomar som bråkar samt att de känner sig tryggare ensamma sent på kvällen.

Lammhult och Teleborg har utvecklats i en negativ riktning sedan mätningen 2022, där fler invånare upplever otrygghet. I Lammhult är det dessutom fortsatt upplevda problem kopplat till alkohol-och narkotikamissbruk.

- Enkätens resultat pekar på att den långsiktiga strategin där Polis, kommun och civilsamhälle jobbar tillsammans med olika åtgärder för ökade trygghet är rätt väg att gå. Vi vet av erfarenhet att det är komplexa problem i våra prioriterade områden där vi behöver jobba tillsammans ur flera olika perspektiv, säger Anna Lindell, lokalpolisområdeschef i Växjö och Alvesta.

Trygghetsmätningen ska fånga upp allmänhetens uppfattning av den lokala problembilden. Det är en enkätundersökning där invånarna som deltar får svara på frågor som rör problem i bostadsområdet, utsatthet för brott, oro för att utsättas för brott, konkret känsla av otrygghet samt upplevelse av polisens agerande mot problem i området. Årets svarsfrekvens var cirka 52 procent.

- Trygghetsmätningen är en av flera underlag för en lägesbild över brott och otrygghet i Växjö kommun och ger en indikation på hur kommunens invånare upplever sitt bostadsområde. Vi tar detta vidare i våra samverkansgrupper och tittar tillsammans på vad behöver jobba med för att öka tryggheten och minska oron, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef i Växjö kommun.

Trygghetsmätningar är ett samarbete mellan Polisen och Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024