Trygghet, säkerhet och krisberedskap

Säkerhetsarbetet i Växjö kommun pågår kontinuerligt och fokuserar på att skydda såväl personer som egendom, verksamheter och miljö. Arbetet involverar alla verksamheter i enligt hållbarhetsdeklaration Hållbara Växjö 2030, som fokuserar på att Växjö kommun ska vara tryggt och tillitsfullt.

Det är säkerhets- och beredskapsavdelningen har ansvar för att samordna säkerhetsarbetet i kommunen. Områden som ingår i säkerhetsarbetet är kris- och beredskapsfrågor, civilt försvar, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt informationssäkert. Tillsammans med nämnder, kommunala bolag och externa aktörer arbetar kommunen kontinuerligt med frågor gällande dessa områden och har ett nätverk där frågor om säkerhet och beredskap diskuteras för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Du kan läsa mer om berörda områden i menyraden. Under rubriken Relaterade länkar finns mer information om du vill fördjupa dig i ämnet. Till exempel mer om vad du själv kan göra, det så kallade egenansvaret.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024