Medborgarundersökningen 2023: högt resultat för socialtjänsten

Resultat för Växjö kommun i SCB:s medborgarundersökning är fortsatt positivt. Särskilt sticker socialtjänstens arbete med stöd och hjälp till utsatta personer ut, med en procentuell ökning på 16 procentenheter.

Socialtjänstens betyg är också högt jämfört med resten av länet och riket i stort. Andelen personer som har svarat att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra eller ganska bra ligger på 70 procent för 2023. Motsvarande siffra i Kronobergs län och i Sverige är på 63 respektive 53 procent.

96 procent av de svarande i enkäten tycker att Växjö kommun är en bra eller ganska bra plats att bo och leva på, vilket är en signifikant skillnad mot Sveriges 92 procent. Det är också 86 procent av kommunens invånare som tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt.

När det kommer till vad invånare tycker om utbudet för ungdomar att träffas på i kommunen får Växjö ett fortsatt lågt betyg. 34 procent tycker det är bra eller ganska bra, vilket kan jämföras med 2022 års 33 procent och 2021 års 29 procent.

- Barn och unga är en svår målgrupp att nå, men de är också en viktig målgrupp. Därför gör vi satsningar på mötesplatser, fritidsgårdar och en aktiv fritid för barn och unga under 2024, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen har genomförts i 279 kommuner sedan starten 2005 och ska ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför hämtar Växjö kommun också in kunskap genom brukarundersökningar, direktmöten, invånardialog samt de synpunkter och klagomål som bland annat kommer in via webbplatsen vaxjo.se.

2023 var det 1 600 personer som fick enkäten, varav 35 procent svarade på den.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024