Bostadsanpassning

Om du har en långvarig funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Detta kan du få bidrag för

Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina behov. Till exempel för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket. En fast funktion är det som du normalt inte tar med dig om du flyttar.

Exempel på anpassningar i bostaden:

  • Ta bort trösklar
  • Ordna en duschplats i stället för badkar
  • Ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar
  • Bredda dörröppningar
  • Ramp till entrén

Så här söker du

Den som söker bidrag ska ha en funktionsnedsättning som är långvarig eller permanent. Man kan söka bidrag om man hyr bostad, har en bostadsrätt eller bor i eget hus. Om man inte är ensam ägare av bostaden måste alla som äger huset godkänna att bostaden anpassas. Hyrs bostaden i andra hand kan bidrag fås om de åtgärder som görs i bostaden är rimliga med hänsyn till hur länge bostaden hyrs. Det är personen som har en funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget.

Till ansökan ska det bifogas ett intyg från en sakkunnig. Intyget ska innehålla en bedömning av den funktionsnedsattes behov av de åtgärder ansökan gäller. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna bedöms som nödvändiga. Till ansökan ska även bifogas en bilaga där samtliga fastighetsägare/nyttjanderättshavare av bostaden medger att de sökte åtgärderna får utföras utan att den som söker kan krävas på ersättning eller anses återställningsskyldig när anpassningen inte längre användas av den som fick bidraget. Bidrag kan inte lämnas om inte samtliga fastighetsägare/ nyttjanderättshavare medger detta. Om ansökan avser omfattande anpassningsåtgärder krävs en ritning på hur man vill anpassa sin bostad, samt en offert.

Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag påbörjar en utredning på ansökan, när alla väsentliga handlingar är inkomna till kommunen. Om du beviljas bidrag beställer du arbetet själv eller ber kommunen om hjälp via en fullmakt. Avtal om entreprenad ingås mellan dig och entreprenören.

Om du byter bostad

Om du byter bostad är dina möjligheter att få bidrag begränsade eftersom du förväntas välja en ny bostad som inte kräver dyra anpassningar. Vid byte av bostad kan bostadsanpassningsbidrag inte lämnas om den nya bostaden anses uppenbart olämplig.  Bidrag kan tex inte lämnas för hiss. 

Nybyggnad

Vid nybyggnad ska man se till att bostaden blir lämplig med hänsyn till sina behov. Åtgärder för att uppfylla de allmänna lämplighetskraven ger inte rätt till bidrag. Bidrag kan endast lämnas för sådan anordning eller inredning som normalt bara används för personer med funktionsnedsättning.

Särskild boendeform

Om du bor på ett särskilt boende har du inte rätt att få bostadsanpassningsbidrag. Det är upp till vårdgivaren att säkerställa att bostaden blir ändamålsenlig för dig. 

Utbetalning av bidraget

Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och utbetalas till dig i efterhand efter det att anpassningen är utförd och kostnaderna har redovisats genom faktura/kvitto.

Bostadsanpassningsbidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en sakkunnig som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt när den gjordes samt bilagan till ansökan där samtliga fastighetsägare har godkänt att du fått utföra åtgärder i bostaden.

Om du inte får bostadsanpassningsbidrag

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostadsanpassningsbidrag, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan hjälpa dig med detta.

Ansökningsblanketter

På vår blankettsida finns ansökningsblanketter för utskrift. Välj den blankett ditt ärende avser under rubriken Bostadsanpassning.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023