Tomtgränser, upplag och komposter

Många uppskattar naturen nära bostaden. Vi vill att Växjös natur- och parkmark ska vara tillgänglig för alla. Därför får det inte finnas upplag och komposter som finns på allmän mark.

Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Växjö till en grönare stad att leva i. Många uppskattar att promenera eller att låta barnen leka i naturen nära bostaden. Om allmän mark används för att till exempel ställa upp båtar, vedupplag, lägga trädgårdsavfall och rishögar blir marken mindre tillgänglig.

Marken upplevs som privat och det blir svårare för oss som ska sköta dessa områden. Komposter och rishögar gör att marken får för mycket näring och blir nässlornas, de höga växternas och sniglarnas favoritplats.

Använder du allmän mark utan lov?

Om du använder delar av allmän mark utanför din tomt men har tillstånd från Växjö kommun behöver du inte göra någonting så länge tillståndet gäller.

Det är inte tillåtet om du använder allmän mark utan lov. Du har då två alternativ att välja på:

  • Ta bort anläggningen snarast möjligt. Om det är en stor anläggning som tar lång tid att ta bort ska du kontakta oss så att vi kan komma överens om en tidplan.
  • Om du behöver använda allmän mark tillfälligt kan du söka tillstånd från oss. Hör av dig så kan vi ge dig mer information om regler och ansökan.


Olovlig anläggning – vad är det?

Vi talar om "olovlig anläggning". Med det menar vi alla former av anläggningar utanför egna tomten om du inte har tillstånd från den som äger marken. Det kan vara kompost, vedupplag, studsmatta, pool, odling, uppställning av båtar och husvagnar, bilar, mindre skjul eller något annat.

Så tar du hand om trädgårdsavfall

Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är i en kompost på egna tomten. Syre och fuktighet är viktigt för att nedbrytningen ska fungera. Vänd och vattna din kompost så går förmultningen snabbare. Om det inte är möjligt ska trädgårdsavfall kan du beställa hämtning via SSAM. Länk till annan webbplats.

Fordon på allmän platsmark

Vid uppställning av fordon som bilar, husvagnar, släp med mera på allmän platsmark ber vi ägaren att flytta fordonet omedelbart. Om detta inte sker skriver vi p-anmärkningar.

Olovlig anläggning tas bort

När vi upptäcker olovliga anläggningar och det inte finns någon uppenbar ägare kommer vi att anslå information på den aktuella platsen. Efter en vis tid kommer vi att informera polisen som ser till att anläggningen tas bort. Den kommer att förvaras på en säker plats och efter en viss tid övergår äganderätten till kommunen.

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annans verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggninga är inte tillåtna.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023