Cisterner

För att förhindra utsläpp eller läckage finns det regler för nyinstallation, kontroll och skrotning av cisterner som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja.

Nyinstallation

Informera miljö- och hälsoskyddskontoret skriftligt minst 6 veckor före installation av cistern utomhus (1-10 m³) eller under mark (mer än 1 m³). Inom vattenskyddsområde måste du informera miljö- och hälsoskyddskontoret om du ska hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska. Cisterner utomhus bör vara placerade på hårdgjord yta och ha påkörningsskydd. Cisterner inom vattenskyddsområde ska vara invallade.

En timavgift på 959 kronor tas ut för handläggningen.

Återkommande kontroll

Oljecisterner ska kontrolleras regelbundet. Kopia på kontrollrapport ska finnas tillgänglig hos den som använder cisternen. Den svagaste delen av cisternen, vilket i många fall är rörledningen till cisternen, avgör kontrollintervallet. Intervallen gäller om det inte finns någon skada på cisternen.

  • 6 års intervall gäller om cisternen eller rörledningarna inte är korrosionsskyddade
  • 12 års intervall gäller om cisternen och rörledningarna är korrosionsskyddade

Är cisternen placerad inom vattenskyddsområde och inte invallad gäller halva kontrollintervallet.

Cistern som tas ur bruk eller skrotas

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Ta bort påfyllningsrör och avluftningsrör. Skrotningsintyg och intyg över tömning/rengöring ska skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmäl avställning eller skrotning av cistern på vår blankett.

Observera att om du inte skickat in ett intyg på att cisternen är tömd, rengjord och plomberad måste du fortsätta att sköta den återkommande kontrollen.

Regler

Bestämmelserna om information vid nyinstallation, kontroll, skrotning och invallning finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24).

För cisterner gäller också andra föreskrifter till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:8) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Bygga och bo