Elevinflytande

På skolan finns många tillfällen till samverkan mellan elever, lärare, skolledning, elevhälsa och annan personal. Elever ska ha inflytande över och ta ansvar för sin utbildning. 

Ungdomars vilja och förmåga att delta i den demokratiska processen ska utvecklas. Elevföreträdare ska ges möjlighet att delta i utbildningsnämndens sammanträden.

Programråd

I detta forum tar man upp frågor som berör enskilda program. Elever, personal och representanter från yrkeslivet medverkar. Här diskuteras bland annat innehåll och inriktning på utbildningen.

Elevkår

Detta är elevernas gemensamma organisation på skolan. Elevkåren består av valda representanter och samarbetar med skolledningen i allt, från undervisning till andra aktiviteter.

Klassråd/Skolråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Klassrådet utser klassombud och elevskyddsombud. Klassrådet sammanträder minst en gång per termin. Klassrådets möten protokollförs.

Utifrån klassrådets diskussioner lyfts frågorna sedan till skolrådet där rektorer, lärare samt elevrepresentanter från samtliga program deltar. Vid behov lyfter rektorer frågor vidare upp till högre chefer i utbildningsförvaltningen eller ibland direkt till politiker.

Matråd

Kungsmadskolans matråd träffas en gång per termin. Där kan elevrepresentanter och skolpersonal tillsammans med måltidsorganisationen diskutera synpunkter och önskemål på den mat som serveras och på miljön i matsalen.

Skyddskommitté

Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddskommitté. Dessa får en särskild utbildning och deltar i skyddsronder. Upptäcker du någonting som kan skada dig på skolan kan du vända dig till elevskyddsombuden eller till rektor.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023