Viktigt att Veta

Här samlar vi viktig information som är bra för dig som elev på Kungsmadskolan eller som vårdnadshavare till barn på Kungsmadskolan att känna till.

Här hittar du kontaktuppgifter, ordningsregler, frånvaro med mera.

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt. Bidraget betalas ut direkt till dig som är myndig, innan dess till vårdnadshavare.

Resekort

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till ett resekort. Det får du genom en biljett på ett kort eller i Länstrafikens app och det gäller för två resor per dag under vardagar. Skolan löser detta för elever som bor i Växjö kommun. Övriga elever vänder sig till sin hemkommun.

Du får åka utan biljett de fem första dagarna på läsåret.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag kan du bland annat ansöka om när du har minst sex kilometer till skolan och inte kan resa med kollektivtrafiken. Ansökan gör du via blankett. Har du frågor kan du kontakta kuratorn på skolan.

Riktlinje för resebidrag , 237 kB.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsstöd är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Inackorderingsstödet söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN.

När du får inackorderingsbidrag beviljat måste du återlämna eventuellt resekort.

Riktlinje inackorderingsstöd , 237 kB.

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Olycksfallsförsäkring

Alla elever i de kommunala gymnasieskolorna omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vid olyckor under skoltid, kontakta elevhälsan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

Mer information om olycksfallsförsäkring

Reseförsäkring

I vissa fall kan du under din skoltid omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring, t ex på studieresor. Information om detta får du av läraren i samband med resan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

På gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs, samt på gymnasiearbetet. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt (F) betygssteg. De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat förhåller sig till de kunskapskrav som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du, när du vill, kan få ett utdrag ur. Du följer din individuella studieplanering via SAITS för elever Länk till annan webbplats..

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan upprättas en individuell studieplan för dig. Av planen skall det framgå hur du valt och kommer att välja inom gymnasieskolan: – program – inriktning – kurser. Planen kommer sedan att kompletteras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att du som elev tillsammans med skolan är aktiv i dina val inom gymnasieskolan. Du följer din individuella studieplanering via Skolportalen, www.barnochutbildning.vaxjo.se

Studieavbrott

Vill du, på grund av sjukdom eller på grund av andra skäl, göra uppehåll i studierna eller sluta helt på skolan kontaktar du både studie- och yrkesvägledare och rektor. Om du väljer att avbryta dina gymnasiestudier i förtid så har du rätt att få stöd av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Skolan hjälper dig att etablera kontakt.

Prövning

Får du betyget F har du rätt att pröva för ett högre betyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Examensbevis

Examensbeviset är en sammanställning av betygen i alla kurser samt i det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan. Det finns två olika examina: yrkesexamen och studieförberedande examen. Beviset visar om du har slutfört studierna på ett fullständigt eller utökat program. Tänk på att det krävs godkända betyg i vissa kurser för att få ut en gymnasieexamen.

Ett fullständigt program motsvarar 2 500 poäng. För att ha grundläggande behörighet för studier vid universitet eller högskola måste du ha ett examensbevis med E i examensarbetet samt lägst betyget E i Svenska 1-3, Engelska 5-6 samt Matematik 1. Kurser motsvarande 90% av 2 500 poäng måste vara godkända, högst 10% (250 poäng) får vara underkända.

Studiebevis

Studiebevis får du om du inte uppfyller kraven för en gymnasieexamen, det gäller exempelvis om du saknar betyg i någon kurs eller om du har F i kurser som motsvarar mer än 250 poäng. I studiebeviset ingår alla din betyg på avslutade kurser.

Lärplattformen IST Lärande skola

När du som elev loggar in i lärplattformen IST Lärande skola ser du inlagda omdömen, eventuella anpassningar, betygsvarningar och åtgärdsprogram. Det kommer också gå att se information från utvecklingssamtal. Du får aviseringar till den e-postadress som du fått från skolan.

Dina vårdnadshavare kommer att kunna se dina omdömen och information från utvecklingssamtal, men också eventuella anpassningar, betygsvarningar eller åtgärdsprogram. När något nytt publiceras i lärplattformen får även dina vårdnadshavare ett mail till den e-post de angett i skolportalen.

Kontakter

Senast uppdaterad: 27 juni 2024