Innovationspartnerskap

Projektet Diaccess syftar till att hitta nya lösningar på stora samhällsutmaningar. För att generera innovationer utgår Växjö kommun från upphandling av innovationspartnerskap, där lösningar utvecklas i samspel med innovatörer i näringslivet.

Aktuella utmaningar.

Vad är innovationspartnerskap?

I korthet innebär innovationspartnerskap:

  • Kommunkoncernen presenterar utmaning (behov/problem) – utan tydlig kravbild​
  • Vi upphandlar partnerskap – inte färdig lösning​
  • Resultatet blir färdig lösning - inte pilot el. prototyp​
  • Avtalet ger kommunkoncernen nyttjanderätt (som kund) – inte äganderätt​

Upphandling av Innovationspartnerskap

Det som är utmärkande för innovationspartnerskap är möjligheten att tilldela ett enda upphandlingskontrakt som omfattar både utvecklingen av lösningen och anskaffning av densamma. Något nytt kontrakt ingås alltså inte, i upphandlingsrättslig mening, när den färdigutvecklade lösningen är klar.

Nyttan för respektive part av ett innovationspartnerskap

Ett innovationspartnerskap är lämpligt när man söker nya lösningar och eftersöker ett långtgående samarbete mellan partnerna. Det hjälper parterna att dela risker och kostnader genom att båda investerar tid och/eller resurser i projektet. Växjö kommun eller något av dess bolag delger sin verksamhetsexpertis och fungerar som en viktig testbädd. Det innebär att den färdiga lösningen är testad i verklig miljö med kundfeedback under hela utvecklingsperioden. När lösningen är klar får behovsägaren (d.v.s. Växjö kommuns förvaltningsorganisation eller något av dess bolag) tillgång till lösningen, medan leverantören har en första kund som fungerar som referens, samt erhåller kommersialiseringsrätt att sälja lösningen vidare.

Så ser processen ut

1. Information om utmaningar

Växjö kommuns förvaltningsorganisation eller något av dess bolag har i sin verksamhet identifierat ett antal samhällsutmaningar, där det finns behov av smartare lösningar än dagens. Behoven är av den karaktären att de kräver ny eller vidareutveckling, det vill säga en befintlig produkt eller tjänst finns inte att tillgå på marknaden. Innovationshöjden är just viktigt för att kunna ingå innovationspartnerskap.

Utmaningar från projektet Diaccess kommer att presenteras i fem cykler, med en till tre utmaningar i varje cykel. Här på webbplatsen finns alltid information om utmaningarna, därtill hålls digitala informationsevent i samband med att nya utmaningar presenteras. På informationseventen finns möjlighet att ställa frågor kring utmaningarna specifikt och kring innovationspartnerskap generellt.

2. Upphandling partnerskap

Efter informationseventet, publiceras utmaningarna i Växjö kommuns upphandslingsverktyg, TendSign. Först publiceras en så kallad inbjudan i TendSign, som ligger ute i 30 dagar. Vill ditt företag delta skall ni utifrån denna inbjudan göra er intresseanmälan. I intresseanmälan efterfrågas bakgrundsfakta, vilka ni är, erfarenheter ni har och så vidare. Utifrån den görs en grov första selektering som verifierar lämnad bakgrundsfakta (organisationsnummer, verksamhetsbeskrivning, etcetera.). Ambitionen är att alla som har det formella på plats, kommer få gå vidare till nästa steg i TendSign och lämna anbud. Även detta steg är öppet i 30 dagar. I anbudsförfarandet önskas en beskrivning av den tilltänkta lösningen. Anbuden kommer att bedömas av en jury med verksamhetsexpertis. De mest intressanta anbuden kommer att bjudas in till vidare diskussioner och förhandlingar för att mynna ut i val av en eller potentiellt flera leverantörer, vilka kontrakteras. Det är detta kontrakt som är utmärkande för innovationspartnerskap, nämligen att ett enda upphandlingskontrakt tilldelas som omfattar både utvecklingen av lösningen och själva köpet av den. Något nytt kontrakt ingås alltså inte, i upphandlingsrättslig mening, när den färdigutvecklade lösningen är klar. Villkor för såväl utvecklingsperioden som för anskaffande och användning av lösningen definieras redan i detta kontrakt.

3. Gemensam utveckling

När partnerskapet är tilldelat, startar den gemensamma utvecklingsresan. Behovsägarens verksamhetsexpertis, liksom leverantörens specifika kunskap kommer lösningen till godo. Det är viktigt att det finns en innovationshöjd och att den leverantör man ingått samarbete med bedriver en forsknings- och utvecklingsverksamhet, separat eller i nära anslutning till produktionen. För att möjliggöra för mindre aktörer att lämna anbud, är det dock inte nödvändigt att forsknings- och utvecklingsverksamheten har en historisk längd, men den behöver upprättas i samband med att partnerskapet ingås. Om utvecklingen av någon anledning inte kommer framåt eller inte har innovationshöjd kan kontraktet upphävas, enligt riktlinjer i respektive kontrakt. Utgångspunkten är förstås att båda parter skall arbeta för att få lösningen på plats och ett gott långsiktigt samarbete. Det stora incitamentet för behovsägaren att bidra, är att få en ny lösning på plats som kan underlätta för verksamheten. För leverantören ligger incitamentet i kommersialiseringsrätt till lösningen, för att också kunna sälja den vidare till fler med samma behov, exempelvis andra kommuner.

4. Färdig lösning

När lösningen är klar får behovsägaren (det vill säga Växjö kommun eller något av dess bolag) tillgång till den nya produkten/tjänsten som kund. Leverantören får kommersialiseringsrätt. Leverantören har också en första kund, som fungerar som referens. Betalningsvillkor för lösningen varierar från utmaning till annan och definieras vid kontraktsskrivningen av varje enskilt innovationspartnerskap.

För mer information, kontakta:

Ansvarig projektet: Andréa Swedenborg, andrea.swedenborg@vaxjo.se
Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
Ansvarig tekniska frågor: Reza Kashef, reza.kashef@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022