Barnens bästa gäller-Kronobarnsmodellen

Många barn behöver insatser från flera olika håll, som skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. När flera kontakter och processer drar i gång kan det vara svårt för familjen att få en överblick av vad som sker. Därför behövs mer och tydligare samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

Genom samverkan mellan aktörer ska fler barn fångas upp så att rätt åtgärd kan ges så tidigt som möjligt. Tanken är att skapa en trygg och säker uppväxt för barn 0-18 år genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

På Region Kronoberg Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om det gemensamma arbetet och hur det hela startade.

I den länsövergripande processen Barnens bästa gäller i Kronobergs län har Kronobarnsmodellen arbetats fram. Syftet med Kronobarnsmodellen är att identifiera barn i behov av tidiga insatser och att utveckla en beredskap för att identifiera och förbygga svårigheter för barn och familj.

När samverkan kring ett barn inleds så krävs snabba vägar och ett gemensamt strukturerat arbetssätt och även gemensamma verktyg, som till exempel praxismodellen och barnets plan. Praxismodellen förklarar hur verksamheter ska jobba när det finns en oro kring ett barn. Barnets plan är ett verktyg som sammanställer samverkan, vem som gör vad, när och hur uppföljning sker.

Gemensamma verktyg

Det handlar alltså om en process, Barnens bästa gäller i Kronoberg som har tagit fram ett arbetssätt, Kronobarnsmodellen där vi har gemensamma verktyg exempelvis praxismodell och barnets plan.

Vid behov av flera aktörer runt ett barn, kan en barnets plan upprättas tillsammans med vårdnadshavare. Barnets plan är ett gemensamt planeringsverktyg för att säkerställa att samordnade insatser koordineras och följs upp. Barnets plan ägs av barnet och vårdnadshavare och följer med barnet mellan aktörer och vid stadieövergångar efter samråd med vårdnadshavare och barn.

Barnets bästa ansvarig är en nyckelfunktion som ansvarar för att ta emot information när någon upptäckt ett barn som kan komma att behöva stöd. Barnensbästa-ansvarig följer barnets ålder och utgår från barnet. Före födseln finns barnensbästa-ansvaret i mödravården och sedan i barnhälsovården, rektor i förskolan och därefter tar rektor i skolan över funktionen. Om barnet hoppar av, eller inte börjar i, gymnasieskolan är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) över ansvaret fram till att barnet blir myndigt.

Växjö kommun har under flera år arbetat med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa, pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet för att barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential. Arbetet med tidiga insatser fortsätter. Särskilt fokus ligger på samverkan mellan utbildningsförvaltning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och idéburen sektor genom att synliggöra gemensamma aktiviteter och insatser.

Förvaltningen arbete och välfärd och utbildningsförvaltningen driver tillsammans kommunens utvecklingsarbete med Barnens bästa gäller och Kronobarnsmodellen som är en del av den länsgemensamma processen.

Målet är att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade.

Senast uppdaterad: 22 september 2023