Undersökning om hållbart resande

Växjö kommun arbetar för att det ska vara enkelt att ta sig fram med hållbara transportsätt i kommunen. Därför har kommunen undersökt möjligheten till hållbart resande. Resultatet ska användas i arbetet med kommunens transportplan och kampanjer inom hållbart resande.

Bra möjligheter att pendla till jobbet med cykel

Undersökningen visar sammantaget att det finns relativt goda möjligheter till arbetspendling med cykel i hela Växjö kommun. Enligt studien kan 78 procent nå arbetet inom 30 minuter med cykel. Med elcykel ökar andelen till mer än 80 procent

Eftersom många av kommunens invånare både bor och arbetar i Växjö tätort där cykelinfrastrukturen är relativt väl utbyggd bedöms det finnas bra möjligheter att öka arbetspendlingen med cykel utan att det nödvändigtvis krävs stora utbyggnader av infrastruktur. Det kan dock finnas brister i det nuvarande cykelvägsnätet som gör att cykelmöjligheterna inte fungerar så bra.

Undersökningen visar att 62 procent av befolkningen skulle kunna pendla till arbete med kollektivtrafik inom 30 minuter. Undersökningsresultat visar att det är viktigt att öka kollektivtrafikens framkomlighet för att förbättra konkurrenskraften jämfört med bil för arbetspendling inom Växjö kommun. Dessutom har tillgängligheten till busshållplatser påverkan på restiden, speciellt i vissa industriområden, där det saknas bra bussförbindelser.

Med elcykel finns potential även för de som bor i mindre tätorter och på landsbygden att kunna cykla till jobbet. Exempelvis skulle det gå att pendla från kringliggande landsbygd till tätorter som Växjö, Lammhult, Braås och Rottne inom 30 minuter.

En slutsats från studien är att elcykeln och el-lastcykeln skulle kunna ersätta de flesta bilresor inom kommunens tätorter eftersom restiden bör vara likvärdig som med bil.

De flesta kan cykla till skolan

I undersökningen framgår det att så många som 85 procent av lågstadieeleverna och 81 procent av mellanstadieeleverna skulle kunna cykla till skolan inom ett lämpligt cykelavstånd. Det skiljer sig mycket mellan tätort och landsbygd. Bäst förutsättningar har de som bor i en tätort och speciellt inom Växjö tätortsområde.

Undersökningen ger också viktig information om vilka vägar som barn och unga kan tänkas ta till skolan. Denna kunskap kan sedan användas som underlag till hur infrastrukturen bättre kan anpassas för dem.

Satsningar på god framkomlighet

Undersökningen visar att det finns möjliga cykelpendlingsstråk om är särskilt viktiga för att underlätta för kommunmedborgarna att ta sig fram på ett hållbart sätt. Det gäller till exempel i öst-västlig riktning Storgatan eller parallell väg i centrum samt Mörners väg. I nord-sydlig riktning är cykelstråken som binder ihop Teleborg med centrum och Västra mark. Stråken mellan Sandsbro och centrum är också viktiga.

De stråk som identifierats i studien kan användas som grund för satsningar på utbyggnad av cykelnätet eller för förbättringar av redan befintliga stråk. Genom att vid behov stärka dessa stråk och säkerställa att de erbjuder god framkomlighet för cyklister kan andelen arbets- och skolresor med cykel öka.

Kartan visar vilka stråk som har störst potential för arbetspendling med cykel, upp till 30 minuter.

Om undersökningen

Undersökningen är begränsad till arbetspendling och resor till förskola, grundskola och gymnasium utifrån information om var kommuninvånarna bor och var de arbetar eller går på skolan. Fokuset ligger på hur stor andel av befolkningen som kan ta sig till arbete och skola med hållbara färdmedel under olika tider.

Hela undersökningen finns i en interaktiv karta. Länk till annan webbplats.

Studien finansierades av två EU-projekt, SUMBA och CoBiUM och genomfördes av konsulten Ramboll.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024