Störning i boendemiljön

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Fastighetsägaren är ansvarig för att bostaden är sund att bo i och du som hyresgäst är ansvarig för att boendet sköts om och inte skadas.

I andra hand kan miljö- och hälsoskyddskontoret göra en bedömning av störningen. Vissa störningar kan bli så stora att de kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa och då kan vi ställa krav på åtgärder.

Vid störning i bostaden - felanmälan och klagomål

Om du inte mår bra, eller tycker att någonting är fel där du bor, så ska du alltid felanmäla det till din hyresvärd då det kan vara orsaker som de är ansvariga för. Om de i sin tur inte gör något eller du inte är nöjd med vad som är gjort kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddskontoret. Om vi ser att det är en olägenhet så kan vi ställa tvingande krav på fastighetsägaren eller den som är ansvarig för om det är störningar utifrån bostaden. Vi gör en bedömning om det är en olägenhet för människors hälsa utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

För bostadsrätter gällande liknande regler. Eftersom att du inte äger din bostadsrätt och inte har ett heltäckande ansvar för bostaden gäller motsvarande som för hyresbostäder.Bor du i villa som du själv äger ligger det på ditt eget ansvar att kartlägga och åtgärda eventuella problem med inomhusmiljön.

Buller - oönskat ljud

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan utreda och ställa krav på verksamheter som bullrar på ett sätt som kan vara skadligt. Läs mer om buller.

Fukt och mögel

Missfärgningar eller bubblor i tapeter eller golv, synlig påväxt eller avvikande lukt i bostaden kan vara tecken på fukt- eller mögelskador. Sådana kan påverka hälsan och ska därför förebyggas och
åtgärdas. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare vid misstänkta problem kan du vända dig till oss på miljö och hälsa så bedömer vi om åtgärder kan krävas. Grundregeln är att fukt- och mögelskador i bostaden ska man sanera och ta bort skadat material.

Temperatur

En bostad ska vara tillräckligt uppvärmd och ha tillräcklig ventilation. Lufttemperaturen ska normalt ligga mellan 20-23°C. Vi har alla olika uppfattningar om vad som är en skön och behaglig temperatur där vi
bor. Om det är alltför kallt eller alltför varmt kan även vår hälsa påverkas. Därför finns det riktvärden för vilken temperatur en bostad ska hålla.

Fastighetsägaren ska se till att hålla bostaden tillräckligt uppvärmd, men även skydda mot solinstrålning och se till att överskottsvärmen ventileras ut. Om din bostad är för varm eller för kall ska du felanmäla det till fastighetsägaren.

Ventilation

En bra ventilation är mycket viktig för vår hälsa. Om ventilationen inte fungerar kan vi bland annat bli trötta och få svårt att koncentrera oss och löper större risk för allergier och andningsbesvär. Det kan
också bli skador på huset, och risk för mögel, om fukt stannar i byggnaden. Se därför till att hålla ventiler och fläktar rena så att inte damm eller fett hindrar den använda luften från att komma ut. I mer moderna hus är tilluften ofta uppvärmd och kommer in via takventiler. Det är i regel du själv som behöver se till att ventilerna är öppna så att luft kan komma in, och att de är rena.
Hyresvärden ansvarar oftast för att rengöra dem på utsidan av byggnaden.

Tecken på dålig ventilation 

  • Det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr.
  • Fukt skapas på insidan av fönster, framför allt på vintern.
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
  • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
  • Stekos i köket försvinner långsamt.
  • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp mot den.

Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns tillräckligt mycket ventilation, att tillräckligt mycket använd luft byts mot ny, frisk luft utifrån tillräckligt snabbt. Det finns ett krav att ventilationen ska kontrolleras med jämna mellanrum. De ska också ge dig information om de delar du ska sköta om.

Lukt

Lukt i bostaden kan uppstå från till exempel material, grannars aktiviteter eller utsläpp utomhus. Alla störs inte lika mycket av lukter. Ventilationen i ett hus ska vara anpassat så att lukter som matos och
rökning inomhus inte kommer in från grannen till dig. Vad det är för slags lukt och hur ofta det luktar avgör om den betraktas som en olägenhet. En avvikande lukt i en bostad kan också vara ett tecken på någon form av fuktskada.

Om du upplever besvär med rökning på balkonger eller uteplatser bör du i första hand försöka ta kontakt med de som röker eller med din fastighetsägare. Sådana störningar bedöms sällan som olägenheter som kan åtgärdas med hjälp av lagstiftningen.

Djur

Om du är störd av andras husdjur genom exempelvis lukt eller ljud är det enklast att du själv kontaktar djurägaren i första hand, eller fastighetsägaren om du bor i flerbostadshus. I andra hand kan du kontakta miljö och hälsa som bedömer om störningen är en olägenhet för hälsan och eventuellt
kan ställa krav på åtgärder. Om problemen beror på att djuren inte sköts är det en fråga för Länsstyrelsen som har tillsynen över djurskyddet i länet.

Om husdjur springer lösa, verkar aggressiva eller orsakar skada på egendom är det en fråga för polisen som har tillsynen både över de kommunala föreskrifterna som bland annat reglerar koppeltvång för hund på vissa platser och över lagen om tillsyn över hund och katt.

Även vilda djur, framförallt fåglar, kan orsaka problem. Fågelläten och spillning, eller att de stjäl mat vid uteserveringar, bedöms i normalfallet inte som en olägenhet men kan upplevas störande. Därför bör vi
inte mata fåglarna, men plocka upp skräp och rester och att hålla ordning i soptunnor och komposter. Om det ändå finns problem är det i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder som till exempel kan vara nät, piggar eller linor som förhindrar att fåglarna vistas på vissa ytor eller
byggnader eller skrämmor som rovfågelsattrapper, ljud eller skyltar som rör sig och skrämmer med reflexer och färger. Dessutom kan de kommunala skyddsjägarna kontaktas för att försöka begränsa fågelbestånden på allmän plats.

Skadedjur

Skadedjur är sådana djur som till exempel äter av våra matvaror, exempelvis mjölbaggar, fläskänger och kackerlackor. Skadedjur kan även förstöra textilier angripa oss människor. Det kan också vara gnagare som möss och råttor, eller djur som inte är skadliga men kan upplevas obehagliga, och ibland vara tecken på fuktskador i byggnaden. Skadedjur ska inte finnas i våra bostäder och om du upptäcker sådana är du skyldig att så snabbt som möjligt meddela det till hyresvärden.

Fastighetsägaren är skyldig att sanera bort djuren och oftast anlitar fastighetsägaren en saneringsfirma. Ibland vill fastighetsägaren att du ska kontakta saneringsfirman själv. Det är mycket viktigt att du följer saneringsfirmans instruktioner för att djuren ska tas bort och inte spridas till dina grannar.
Du ska alltid kunna få information om vad saneringsfirman gör, varför och när de är klara. Om djuren kommer tillbaka måste du meddela fastighetsägaren eller saneringsfirman på nytt.

Läs mer om skadedjur i vårt infoblad.

Eldning

Felaktig eldning, för uppvärmning eller i trädgården, kan orsaka störande rök. Dålig förbränning orsakar också skadliga ämnen som har negativ effekt på både klimatet och människors hälsa. Om du störs av eldning i din närhet bör du i första hand kontakta den som eldar. I andra hand kan du vända dig till oss på miljö- och hälsoskyddskontoret. I vissa fall kan miljö och hälsa besluta om förbud eller begränsning.

Vid eldning av trädgårdsavfall bildas skadliga ämnen och vi bedömer att det är i princip omöjligt att elda utomhus i tätbebyggda områden utan att störa eller orsaka olägenheter för människor i närheten. Det bästa är att kompostera trädgårdsavfallet på din egen tomt eller att lämna det till någon av kommunens återvinningscentraler.

För uppvärmning är pellets lättare att elda med än ved och det ger oftast lägre utsläpp av luftföroreningar. Även torr ved, god lufttillförsel och ackumulatortankar ökar förutsättningarna för effektiv förbränning och minskad risk för störning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Bygga och bo