Naturreservat

I Växjö kommun finns ca 30 kommunala och statliga naturreservat som på ett varierat sätt visar upp kommunens mest värdefulla skogar, ängar och våtmarker.

Naturkartan Länk till annan webbplats. finns alla naturreservat samlade med information om naturmiljöer, friluftsanordningar och vägbeskrivningar. Även Länsstyrelsen har kartor och beskrivningar av alla Kronobergs läns reservat. Länk till annan webbplats. Några av kommunens flitigast besökta reservat ligger inom gång- och cykelavstånd från Växjö centrum. Dessa når du via gång- och cykelstråket Växjö Runt Länk till annan webbplats..

För några populära naturreservat har Växjö kommun tagit fram broschyrer. Du hittar broschyrerna under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan.

Skyddad natur

Växjö kommun har bildat nio naturreservat. Naturreservat bildas för att bevara naturen och för att vi ska kunna uppleva dess mångfald i så ostörd miljö som möjligt. För att skydda naturen i reservaten finns regler för varje reservat. Det kan vara förbud om eldning eller krav på att koppla hunden under vissa perioder på året.

Andra naturskydd

Naturen i Växjö kommun skyddas även på andra sätt än genom naturreservat. I kommunens översiktsplan Länk till annan webbplats. finns alla sådana områden, till exempel Natura 2000-områden och riksintressen för naturvård och friluftsliv, utpekade.

Välkommen ut i naturen!

Senast uppdaterad: 5 april 2024