God man eller förvaltare

En god man är en person som ger stöd på olika sätt till någon som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, ansöka om färdtjänst eller som man som medborgare har rätt till i samhället.

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man hos tingsrätten. Behovet av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Beställ förvaltarfrihetsbevis

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Lagrådsremissen innehåller också förslag om behörighetsregler för anhöriga.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

Dessutom kommer lagen om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Ett godmanskap innehåller tre delar -
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

  • Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder dina intressen i olika situationer. Till exempel ansökningar till myndigheter, kommunen eller Försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda dig vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.
  • Förvalta egendom innebär att din ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar så som bankmedel, aktier, fonder, med mera.
  • Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma dina behov och bevaka dina intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan dig och omgivningen och uppmuntra och utveckla dig i dina sociala kontakter, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det. 

Ibland behövs en förvaltare istället för god man

Det krävs starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om att någon ska få en förvaltare. Om det till exempel på grund av sjukdom finns stor risk att någon slösar bort sina pengar, drar på sig mycket skulder eller om det finns personer i omgivningen som försöker utnyttja den som är i behov av hjälp ekonomiskt kan förvaltarskap vara aktuellt.

Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får man bara om det är absolut nödvändigt. Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre ingå avtal och eller komma åt sina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om ekonomin.

Om en god man eller förvaltare avlider

Det är viktigt att ställföreträdaren under sitt åtagande har informerat sina närmaste anhöriga om skyldigheten att upprätta en slutredovisning för varje uppdrag efter sitt frånfälle. Att noga ha berättat var och hur räkenskaperna förts i ärenden.

Om en ställföreträdare avlider upphör uppdraget omedelbart. Det blir dödsboet som övertar skyldigheten att lämna in en sluträkning för varje uppdrag som ställföreträdare hade. Dödsboet tar inte över uppdraget men bör snarast kontakta överförmyndarnämnden så ny ställföreträadare kan utses till uppdraget så snart som möjligt.

Överförmyndarnämnden kan befria dödsboet från redovisningsskyldighet eller besluta om förenklad sluträkning. Dödsboet har möjlighet att få ersättning för utgifter vid upprättandet av en sluträkning.

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I östra Kronoberg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och ett kansli med tjänstepersoner.

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man. Överförmyndarnämnden i kommunen har till uppgift att kontrollera att den gode mannens arbete sköts på rätt sätt, det kallas tillsyn. Överförmyndarnämnden kontrollerar alla gode män coh förvaltare så de inte har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret för att ha begått brott.

Överförmyndarnämndens kansli kan kontaktas på kontorstid för att svara på allmänna frågor som rör uppdragets omfattning. Du kan även kontakta oss via e-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se.

Eftersom överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet kan nämnden inte agera som rådgivare till den som är god man eller förvaltare utan ger i första hand upplysningar om de regler som gäller.

Har man som anhörig, omsorgspersonal eller myndighetsperson klagomål på hur ett godmanskap eller förvaltarskap sköts ska man höra av sig till överförmyndarnämnden.

Om du som ställföreträdare eller annan myndighet/enhet behöver ett registerutdrag för ställföreträdarskap kan du begära ett sådant via e-tjänst.

Överförmyndarnämnden ger även ut förvaltarfrihetsbevis på begäran. 

Överförmyndarnämnden i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommun

Överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam organisation: Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun är värd för verksamheten som finns i Växjö kommunhus.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024