Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är dock att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

För att få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Detta innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma. Om du har barn under 18 år eller som fortfarande går på gymnasiet är det du som ska försörja barnet.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Som inkomst räknas:

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera.
 • Bankinsättningar, swish

Vad kan jag få hjälp med?

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Kostnader som ingår i det som kallas riksnormen ingår automatiskt i din ansökan. Detta ingår i riksnormen

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som ingår i riksnormen kan du också söka hjälp för exempelvis:

 • hyra
 • el
 • arbetsresor
 • läkarvård/medicin
 • medlemskap för A-kassa

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du först göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd.

Som tillgångar räknas:

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Krav på dig som får ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du ska delta i en planering med syfte att hitta vägen till självförsörjning, där fokus läggs på dina behov och resurser. Vid ny ansökan om ekonomiskt bistånd ska du inom fem dagar påbörja din planering mot självförsörjning.

Du som står till arbetsmarknadens förfogande ska delta i aktiviteter motsvarande heltid utifrån arbetsförmåga. Deltagande i aktivering är ett villkor för bistånd. Växjö kommun vill att alla som söker bistånd ska delta i aktiviteter, för att stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta utbetalningar och få tid att rusta för arbetsmarknaden. Insatserna för de som idag inte omfattas av aktivitetskrav ska därför syfta till att fler ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

En person som inte kan försörja sig och som är arbetsför har rätt till ekonomiskt bistånd om han eller hon bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att påverkas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Mer information om stöd för dig som söker jobb.

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som är föräldraledig ska senast sex månader innan barnet fyllt ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du i god tid ska kunna komma igång med en planering för självförsörjning när föräldraledigheten är slut.

Om du har kompletterande ekonomiskt bistånd till din föräldrapenning ska du delta i aktiviteter som underlättar att nå egen försörjning efter föräldraledigheten, exempelvis SFI-studier.

Vuxenstudier berättigar generellt inte till ekonomiskt bistånd då vuxenstuderande inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Vuxenstudier ska normalt sett finansieras genom det statliga studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.

För studerande som avlutat sin utbildning och söker ekonomiskt bistånd kan detta beviljas om personen anses ha planerat sin ekonomi för tiden efter studierna genom att till exempel söka arbete i god tid för att klara sin försörjning.

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.

Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Du som är asylsökande har inte rätt till ekonomiskt bistånd till din försörjning. Du ska vända dig till Migrationsverket för att ansöka om dagersättning. Detta gäller både för dig som är asylsökande på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden eller om du har ordnat eget boende i kommunen.

Har du fått avslag på din asylansökan har du inte heller rätt till ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via en e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du och eventuell medsökande ha en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID. På e-legitimation.se Länk till annan webbplats. finns information om hur du skaffar e-legitimation.

Dokument du behöver skicka in

Första gången du ansöker behöver du skicka in dessa dokument:

 • Kontoutdrag på samtliga dina konton som visar belopp dina bankkonton tre månader bakåt i tiden och kontoöversikt som visar vilka konton du har på banken.
 • Inkomstdeklaration (alla fyra sidorna)
 • Hyreskontrakt och hyresavi för aktuell månad.
 • Fakturor eller kvitton som bekräftar dina kostnader för el, bredband, barnomsorg, medicin eller läkarvård.
 • Kopia på hemförsäkringsbrevet som visar försäkringsperioden.

Anställning och inkomster

Om du arbetar skickar du in anställningsavtalet och lönespecifikation för de senaste tre månaderna. Om du har arbetat men blivit uppsagd behöver du skicka in uppsägningsavtal.

Ersättningar

Ansök även om alla de ersättningar du har rätt till, exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag, sjukpenning, och skicka in en kopia/utskrift på sökta ersättningar.

Sjukskrivning

Se till att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Om du är sjukskriven behöver du skicka in ett intyg på detta.

Utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare skickar du in uppehållstillstånd/arbetstillstånd.

Ytterligare dokument

Beroende på din situation kan det krävas ytterligare dokument. Du kommer att meddelas om detta om det behövs.

Ansöka via e-tjänsten

 • Logga in på e-tjänsten med din e-legitimation.
 • Fyll i e-ansökan, signera med e-legitimation och skicka in den.
 • Om ni är två som söker, måste båda personerna signera för att ansökan ska behandlas.

Hjälp med ansökan

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan kan du vända dig till Medborgarkontoret på Hjalmar Petris väg 4 i Växjö.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Tider för att skicka in ansökan

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du ansöka när som helst under månaden.

Om du redan har ekonomiskt bistånd och vill söka igen för en ny månad, öppnar ansökningsperioden vanligtvis den 5:e varje månad. Du kan då ansöka om bistånd för den kommande månaden. Ansökningsperioden är öppen till och med den 4:e i den månad som du ansöker om bistånd för.

Exempel:
Om du har ekonomiskt bistånd och vill ansöka om bistånd för april månad, kan du skicka in din ansökan från den 5 mars till den 4 april. Om du vill ansöka för maj månad kan du ansöka från 5 april till 4 maj.

Ansök så tidigt som möjligt för att säkerställa att utbetalning kan ske innan månadsskiftet.

Om du behöver komplettera eller ändra din inskickade ansökan vänligen kontakta handläggare genom att skicka meddelande via Medborgartjänst eller ringa Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Följ ditt ärende via Medborgartjänst

Det är viktigt att du följer ditt ärende på Medborgartjänst. Det är där vi kommer att skicka meddelanden till dig om ärendet och viktiga beslut. Kom ihåg att du och eventuell medsökande måste fylla i mobilnummer och mejladress för att få meddelande om när något händer i ditt/ert ärende.

Via Medborgartjänst kan du

 • Se när din ansökan kom in och när den behandlas.
 • Se besked om någon handling saknas.
 • Se vad beslutet blev och varför.
 • Se hur stor summan är.
 • Se om beslut har fattats. Vanligtvis sätt pengarna in på kontot den 27:e varje månad, om inte annat anges i beslutet.
 • Se vem som är din handläggare.
 • Se hur du överklagar ett beslut.
 • Skicka meddelande till din handläggare.
 • Få meddelande från din handläggare.

Om din situationen förändras

Alla förändringar i din ekonomiska och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd ska omgående meddelas till ansvarig handläggare/socialsekreterare. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Kontroll

När du skickar in din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli utvald för kontroll. Urvalet görs slumpvis och automatiskt. Kontrollen görs för att du ska kunna visa att du har de kostnader och de inkomster som du har uppgett till oss i din ansökan.

Om din ansökan blir utvald för kontroll behöver du skicka in olika dokument till oss. Det kan till exempel vara bankutdrag eller fakturor. Du kommer att få meddelande via Medborgartjänst om vad vi vill att du ska skicka in till oss.

Tänk på att bara söka ekonomiskt bistånd en gång per månad, så samla alla utgifter du vill ansöka om.

Utbetalning

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS. Om du har konto i en annan bank ska du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha pengarna insatt på. Om du är gift eller sambo görs utbetalningen till kvinnan i hushållet.

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika orsaker. Det kan vara allt från interna felaktigheter i handläggningen, att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, eller att den sökande medvetet har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. Oavsett orsaken till den felaktiga utbetalningen, är det övergripande målet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd att rätt bistånd ska betalas till rätt person.

Om det i ett ärende upptäckts att det finns en misstanke om en felaktig utbetalning ska detta utredas. Utredningen syftar till att ta reda på om det skett en felaktig utbetalning eller inte, och utifrån utredningens resultat bedöms sedan om det finns grund för återkrav och/eller polisanmälan.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Du måste göra det skriftligt och skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått ditt beslut.

Gör så här:

 • Du skriver ett vanligt brev eller mejlar.
 • Skriv vilket beslut det är du överklagar och datum för beslutet.
 • Skriv ner varför du tycker beslutet är fel och varför du tycker du borde ha fått ett annat beslut.
 • Skriv ditt namn, personnummer och adress.
 • Om du har handlingar som du tror kan påverka beslutet ska du skicka med dem tillsammans med din överklagan.

Skicka din överklagan till Växjö kommun, nämnden för arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö eller med e-post till ekonomiskt.bistand@vaxjo.se.

Vad händer med min överklagan?

Nämnden för arbete och välfärd tittar på din överklagan och bedömer om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Växjö som prövar ditt ärende en gång till.

Senast uppdaterad: 18 juli 2024