Begravning av sällskapsdjur

I Växjö kommun får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Du kan även begrava djuret på en annan plats i naturen om du har markägarens tillstånd. Du ansvarar naturligtvis för att inte orsaka någon olägenhet för miljö eller hälsa. Om du tänker på dessa saker vid en jordbegravning bör det inte uppstå några problem:

  • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Det bör minst vara en meter till högsta grundvattennivå från gravens botten. (Högsta grundvattennivå = Tänk dig att du gräver en grop – på vilket djup uppskattar du att markvattnets yta skulle hamna som högst under året när det är som blötast? )
  • Täck med så mycket jord att andra djur hindras från att få vittring och gräva upp kroppen (minst 1 m och 1,5 m om djuret är stort).
  • Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Avstånd beror på markens lutning och jordtyp, samt en eventuell brunns täthet etcetera. Men 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund.

Känner du dig osäker så kontakta miljö-och hälsoskyddskontoret och beskriv platsen du har tänkt. Det är lättare att vara tydlig med skyddsavstånd om vi vet något om djurets storlek, jordtyp, lutning, och närhet till brunnar.

Aska från sällskapsdjur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och minst cirka 10 meter till vattentäkt. Kommunen har en minnesplats där man tillåter spridning av aska vid Teleborg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020
Bygga och bo