Särskilt förordnad vårdnadshavare

Det är i normala fall föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet fram till myndighetsdagen.

En förälder är både förmyndare och vårdnadshavare

Som förälder till omyndiga barn är du normalt sett både förmyndare och vårdnadshavare. I egenskap av förmyndare ansvarar du för förvaltningen av barnets ekonomiska tillgångar och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Att vara vårdnadshavare däremot innebär ett ansvar för ”allt annat”, som till exempel att barnet mår bra, att det utvecklas och får utbildning med mera. Det är viktigt att skilja på dessa båda begrepp.

När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, eller om de i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Ytterligare en situation är om båda föräldrarna (eller den ena föräldern om denne är ensam vårdnadshavare) är ”varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden”. Med detta menas att föräldern under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan till exempel bero på att föräldern försvunnit eller blivit allvarlig sjuk och sjukdomen inte bara är tillfällig.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd. Om förordnandet beror på att föräldern/föräldrarna har misskött sig, innebär förordnandet även att föräldrarna fråntas vårdnaden om barnet. Föräldrarna har i dessa fall alltså inte längre rätt att besluta om några angelägenheter som rör barnet, till exempel vilken skola barnet ska gå i.

Vad innebär det att vara särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare, vilket medför en skyldighet att ta hand om alla ekonomiska frågor rörande barnet. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består alltså av två delar: dels vårdnaden, dels förmynderskapet. En bättre, men lite otymplig, benämning vore därför ”särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare”.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden på samma sätt som gode män och förvaltare. Detta innebär att den särskilt förordnade vårdnadshavaren varje år (före 1 mars) ska lämna in en årsräkning som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året. Anledningen till att man måste redovisa till överförmyndarnämnden är att uppdraget, som angetts ovan, också inkluderar förmynderskapet och därmed den omyndiges ekonomi.

Ibland inträffar det att en särskilt förordnad vårdnadshavare endast ska ta hand om vårdnadsfrågorna och inte förmynderskapet (detta ska i så fall framgå av tingsrättens beslut). I dessa fall finns det ingen redovisningsskyldighet gentemot överförmyndarnämnden.

Redovisning och arvodering

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och – om inte rätten beslutat något annat – förmyndare. En särskilt förordnad vårdnadshavare har således i normalfallet dubbla funktioner (vårdnadshavare och förmyndare).  

Ekonomisk redovisning av förmynderskapet

I uppdraget som särskilt förordnad förmyndare ingår en skyldighet att redovisa för barnets ekonomi. Den första redovisning som ska lämnas in till överförmyndaren är en förteckning över barnets tillgångar och skulder. Värdet på tillgångar och skulder ska uppges per den dag som förordnandet
började och ska styrkas med underlag från bank m.m.

Redovisning av förmynderskapet sker sedan en gång per år i form av en årsräkning, som ska lämnas in till överförmyndaren före den 1 mars varje år. I årsräkningen redovisas barnets tillgångar och skulder vid årets slut samt de inkomster och utgifter som barnet haft under redovisningsperioden. Värdet på tillgångar och skulder ska styrkas med underlag från bank m.m. Inkomster och utgifter styrks med kontoutdrag samt, om det inte tydligt framgår av kontoutdraget vad inkomsten/utgiften avser, andra underlag såsom faktura, kvitto eller liknande.

Efter att uppdraget har upphört, antingen genom beslut eller att barnet fyller 18 år, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare lämna en sluträkning till överförmyndaren. Sluträkningen ska innehålla uppgifter om barnets ekonomi likt årsräkningen (se avsnittet ovan om ekonomisk redovisning). Skillnaden är att sluträkningen ska innefatta tiden fram till den dag som uppdraget upphörde.

Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare

Överförmyndaren utövar tillsyn över den särskilt förordnade vårdnadshavaren avseende förmynderskapet, medan socialnämnden utövar tillsyn över vårdnadshavardelen. En särskilt förordnad förmyndare har enligt 12 kap 16 § föräldrabalken rätt till ett skäligt arvode. Det finns således lagstöd för att besluta om arvode för det arbete man lagt ned i egenskap av förmyndare. Däremot finns det ingen lagreglering som ger rätt till arvode för arbete man lagt ned som vårdnadshavare.

Arvodet för det arbete som avser förmynderskapet beslutas av överförmyndarnämnden i samband med att årsräkningen granskats. Arvodets omfattning varierar beroende av uppdragets omfattning.

Senast uppdaterad: 13 december 2023