Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget är ett sätt att nå samhällets mål att människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Ansökan och utredning

För att söka bidrag ska du ha en funktionsnedsättning som är långvarig eller permanent. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har en bostadsrätt eller bor i eget hus. Om du inte äger din bostad måste den som äger huset godkänna att bostaden anpassas. Om du hyr bostaden i andra hand kan du få bidrag om de åtgärder som görs i bostaden är rimliga med hänsyn till hur länge du hyr den. Du kan söka bidraget själv eller åt en familjemedlem.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg från en sakkunnig. Intyget ska innehålla en bedömning av ditt behov av de åtgärder du har sökt. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna bedöms som nödvändiga.

Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag påbörjar en utredning när din kompletta ansökan är inkommen till kommunen. Om du beviljas bidrag beställer du arbetet själv eller ber kommunen om hjälp via en fullmakt. Avtal om entreprenad ingås mellan dig och entreprenören.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Detta kan du få bidrag till

Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina behov. Till exempel för att du ska kunna ta dig in ochut ur bostaden, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket. En fast funktion är det som du normalt inte tar med dig om du flyttar.

Exempel på anpassningar i bostaden:

  • Ta bort trösklar
  • Ordna en duschplats i stället för badkar
  • Ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar
  • Bredda dörröppningar
  • Ramp till entrén

Om du byter bostad

Om du byter bostad är dina möjligheter att få bidrag begränsade eftersom du förväntas välja en ny bostad som inte kräver dyra anpassningar. Ett exempel är om du flyttar till ett hus utan hiss och det krävs att en hiss installeras för att du ska komma in och ut. Detta räknas som kostnadskrävande. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Det kan till exempel vara att du behöver bo nära en speciell vårdinrättning eller om du trots omfattande försök inte hittat en mer lämplig bostad.

Nybyggnad

Vid nybyggnad ska man se till att bostaden blir lämplig med hänsyn till sina behov. Åtgärder för att uppfylla de allmänna lämplighetskraven ger inte rätt till bidrag.

Medgivande från fastighetsägaren eller bostadsrättsstyrelsen

När du fått ditt beslut om bostadsanpassning måste du som inte äger din bostad kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsstyrelsen för att få ett skriftligt medgivande om att bostaden får anpassas. Det är viktigt att det står på medgivandet att du inte är skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick om du väljer att byta bostad.

Utbetalning av bidraget

Bidraget utbetalas till dig i efterhand mot uppvisande av kvitto/faktura, efter det att anpassningen är godkänd av handläggaren.

Bostadsanpassningsbidrag i efterhand

Om du redan har utfört anpassningen kan du ansöka om bidrag i efterhand. Då måste du bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt när den gjordes.

Om du inte får bostadsanpassningsbidrag

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostadsanpassningsbidrag, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Handläggaren kan hjälpa dig med detta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2018
Stöd och omsorg