Kartor och geodata

Växjö kommuns geodata lagras i en kartdatabas som innehåller många typer av data för många olika kartprodukter.

Kartdatabasen uppdateras löpande, främst genom mätning i fält, men även med hjälp av bland annat stereokartering från flygbilder och flygburen laserskanning.

Förrättningskarta

En förrättningskarta visar tillsammans med beslut och protokoll slutresultatet av en lantmäteriförrättning. Det innebär att kartan visar förändringar i fastighetsindelningen, servitut, ledningsrätter med mera. Förrättningskarta skapas av lantmäterimyndigheten i samband med lantmäteriförrättning. 

Grundkarta

Grundkartan är en produkt som används som underlag till detaljplan. Den innehåller fullständig redovisning av byggnader och administrativa uppgifter, vägar, staket, häckar, höjdkurvor, markdetaljer samt alla va-, tele-, el- och fjärrvärmeledningar.

Kartprodukter för bygglov

Vilken kartprodukt som ska användas beror på typ av bygglovsärende det rör sig om, i vilket område fastigheten ligger, var på fastigheten byggnaden planeras, med mera. Det är handläggaren som avgör om informationen i situationsplanen är tillräcklig för att ärendet ska kunna behandlas.

Nybyggnadskarta

Används vid nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader. En normal nybyggnadskarta kostar för enbostadshus 7 095 kronor enligt byggnadsnämndens taxa. För övriga byggnader eller annan anläggning tillämpas prissättning enligt fastighetens areal. Beställ kartan i god tid - leveranstiden är upp till fyra veckor.

Beställ nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en samlad redovisning av:

 • Fastighetens mått och läge som visas med fastighetsgränser och gränspunkter
 • Gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för fastigheten till exempel planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar. Detaljplan bör ha vunnit laga kraft och eventuell fastighetsbildning vara genomförd innan slutlig nybyggnadskarta upprättas. Om inte visas detta på nybyggnadskartan med texten att nybyggnadskartan är "preliminär" och att "förrättning pågår". I båda dessa fall redovisas fastigheten med preliminära koordinater och arealer. Om preliminär nybyggnadskarta önskas, levereras en reviderad och slutlig mot extra kostnad
 • Befintliga byggnader
 • Markhöjder, tomt och gatuhöjder (befintliga och/eller projekterade)
 • Vägar, gator
 • Detaljer om förhållanden på fastigheten till exempel luftledningar, kabelskåp och belysningsstolpar
 • Anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande ledningar i förbindelsepunkt

Förenklad nybyggnadskarta

Används vid en del tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel garage), exempelvis när avstånd till fastighetsgräns är mindre än 4,5 meter. En normal förenklad nybyggnadskarta kostar för enbostadshus 4 257 kronor enligt byggnadsnämndens taxa. För övriga byggnader eller annan anläggning tillämpas prissättning enligt fastighetens areal.

Innehåller samma som nybyggnadskarta förutom anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Utdrag ur primärkarta

Enligt skick i kartdatabasen vid utritningstillfället. Kan användas vid ansökan av bygglov för en del tillbyggnader och komplementbyggnader. Avståndet till fastighetsgräns bör vara mer än 4,5 meter. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv.
Skriv ut pdf-karta via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten får du kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

För kartutdrag på landsbygd hänvisar vi till lantmäteriets e-tjänst.
Kartutdrag på landsbygd, Lantmäteriets e-tjänst Min kartalänk till annan webbplats

Primärkarta

Primärkarta täcker tätorterna i Växjö kommun och uppdateras fortlöpande. Innehållet underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier med jämna tidsintervall. Primärkartan innehåller bland annat följande information:

 • fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
 • gator och vägar
 • nivåkurvor i en meters ekvidistans och punktredovisade gatu- och markhöjder
 • detaljer på marken, byggnader, stigar, staket, belysningsstolpar med mera

Information i primärkartan kan vid beställning kombineras med information från andra kartor, exempelvis registerkartan eller adresskartan. En beställning kan skräddarsys utifrån behov av information samt utifrån vilket område kartan ska täcka. Kartinformationen levereras digitalt (bild-, gis- eller cad-format) på fil eller utritat på papper.

Kostnaden för primärkartan är beroende av utbredningen som leveransen avser samt vilka informationstyper som redovisas. För att beställa en primärkarta, kontakta kommunen på telefon 0470-410 00.

Anmäl fel i kartan

Vill du förändra något i Växjökartan? Finns inte byggnaden längre eller saknas en byggnad? Är gatunamnet felstavat? Då kan du lämna förslag på förändringar och anmäla fel i kartan. På så vis kan du bidra till att höja kvalitén i våra kartor. Felanmälan i kartorlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020
Bygga och bo