Så går en lantmäteriförrättning till

Vid lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. Den påbörjas genom att en ansökan lämnas in till lantmäterimyndigheten.

Här beskriver vi arbetsgången vid en lantmäteriförrättning.

Hur ansöker jag?

Gör en skriftlig ansökan till lantmäterimyndigheten. I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter och fastighetsägare som berörs. Har det upprättats en överlåtelsehandling (till exempel köpeavtal) bifogar du denna.

Ansökan måste ha en personlig underskrift. Du kan även ansöka digitalt på Statliga lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats

Utredning

När lantmäterimyndigheten tagit emot ansökan utreder vi förutsättningarna för fastighetsbildningen. Hänsyn måste tas gällande planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd. Vid behov samråder vi även med andra myndigheter. Vi kontrollerar även uppgifter i fastighets- och inskrivningsregister med mera.

Sammanträde

Om berörda fastighetsägare är överens kan förrättningen normalt slutföras utan sammanträde. Vid oklarheter kallar lantmäterimyndigheten till sammanträde.
 
Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. Samförståndslösningar eftersträvas alltid i första hand, men i det fall det råder oenighet mellan fastighetsägare gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån berörda lagregler.

Vanligt med fältarbete vid fastighetsbildning

Fastighetsbildning innebär ofta att någon form av fältarbete måste göras. Det stakas ut en ny gräns och så märks den ut på marken och mäts in.

Förrättningen avslutas

Karta och beskrivning upprättas över de förändringar som fastighetsbildningen medför samt protokoll med de beslut som tas.

Förrättningen registreras

När en förrättning avslutats har sakägararna fyra veckors rätt att överklaga beslut man är missnöjd med. Sedan registreras förrättningen. Vill man överklaga ska man göra det skrifligt och sända överklagan till oss. Vi lämnar sedan över ärendet till Mark- och miljödomstolen för hantering.

Efter registrering blir besluten gällande mot andra parter och synliga i fastighetsregistret. Det är då möjligt att exempelvis söka lagfart på nybildad fastighet.

Hur lång tid tar det?

Ärenden handläggs i turordning. En förutsättning för att vi ska kunna börja handläggandet av ett ärende är att vi får in alla handlingar som behövs. Exempel på detta är fullmakter, registeringsbevis, överlåtelsehandlingar samt att samtliga handlingar är underskrivna av behöriga personer.

Vad kostar det?

Kostnaden är beroende av hur lång tid handläggningen tar. Kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) användes samma timtaxa som Statliga lantmäterimyndigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Bygga och bo