Samfällighetsförening

Det är vanligt att samfällighetsföreningar sköter och får bidrag för enskilda vägar. Den här typen av föreningar kallas ofta för vägsamfällighet eller vägförening.

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta en marksamfällighet eller en gemensamhetsanläggning, till exempel en enskild vägsträckning eller en gemensam avloppsanläggning, parkeringsplats, lekplats.

En samfällighetsförening bildar man genom att ha ett konstituerande sammanträde med andelsägarna i gemensamhetsanläggningen. Vid det mötet utser man styrelse och antar stadgar. Även styrelsens ordförande utses vid detta tillfälle. I vissa mindre gemensamhetsanläggningar förekommer även delägarförvaltning.

Föreningen får till uppgift att förvalta en viss gemensamhetsanläggning. Vid delägarförvaltning krävs att delägarna är överens om alla förvaltningsåtgärder.

Ägarna av de fastigheter som har andel i samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2020
Bygga och bo