Innovationshubben

I Innovationshubben utvecklas nya digitala lösningar utifrån Växjö Kommuns verksamhetsutmaningar och stora samhällsutmaningar. Här kopplar vi samman verksamhetsexpertis från kommunen med näringslivets innovatörer.

I Innovationshubben blir kommunens verksamhet testbädd för nya banbrytande innovationer, vilka kommunen får använda som kund medan innovatören får ägande- och kommersialiseringsrätt.

Innovationshubben – partnerskap för digital innovation

Innovationshubben fångar in alla behov, utmaningar och förbättringsmöjligheter från kommunkoncernens medarbetare och/eller underliggande medborgarförslag. Alla inkomna förslag utvärderas.

Utvärderingen sker dels utifrån effektperspektiv, det vill säga vilken nytta en ny digital lösning skulle ge i tids- eller kostnadsbesparingar och dels utifrån ett omvärldsperspektiv, för att ta reda på om det finns existerande lösningar tillgängliga på marknaden. När nyttan är stor och en nyutveckling med innovationshöjd krävs, är det en intressant utmaning för Diaccess-projektet.

Det är för att öka digitaliseringstakten och finna nya banbrytande lösningar på samhällsproblem som projektet fått finansiering av EU-programmet UIA, eftersom utvecklingen och lärdomarna också kommer gynna fler städer/kommuner, som kan införskaffa den färdigutvecklade lösningen.

Totalt kommer Innovationshubben kunna arbeta med upp till 15 utmaningar, fördelade i fem cykler med 1-3 utmaningar per cykel under projekttiden.

Upphandling av innovationspartnerskap

Eftersom det inte finns någon färdig lösning på marknaden, tillämpas istället upphandling av så kallad innovationspartnerskap. Det betyder att man upphandlar ett partnerskap, istället för en färdig lösning. Upphandlingsförfarandet är upplagt för att finna den mest lämpade partnern att ingå samarbete med. Upphandlingen syftar inte till att införskaffa en produkt eller tjänst, utan just ett partnerskap. När upphandlingen är klar och resulterat i val av ett (eller möjligen flera) partnerföretag, skrivs ett kontrakt som innefattar dels utvecklingsperioden och dels de villkor som ska gälla när Växjö kommun blir första kund på den färdiga lösningen.

Grunden för innovationspartnerskapet är att skapa förutsättningar för vinning för båda parter i kontraktet. Incitamentet för Växjö kommun är att få en anpassad lösning på ett stort verksamhetsproblem, som kommer leda till effektförbättringar. Därför investerar Växjö kommun tid i utvecklingen av lösningen. Kommunens verksamhetsexpertis kommer innovatören till godo, samtidigt som kommunkoncernens verksamhet utgör en bra testbädd för lösningen. Innovatören erhåller äganderätten till lösningen och har möjlighet att sälja den vidare till fler kommuner/städer/organisationer med samma behov i Sverige och internationellt. Värdet för innovatören ligger således i att äga en färdigutvecklad lösning som är testad i verkligheten, där Växjö kommun utgör första kund och värdefull referens.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Innovationshubben, kontakta Reza Kashef, reza.kashef@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2022