Reduktionsfiske

En del i arbetet för klarare vatten i Växjösjöarna är att glesa ut bestånden av mört, braxen, björkna och småabborrar. Ett långsiktigt mål är att även undervattensvegetationen ska gynnas av klarare vatten.

Växjösjöarna och många andra övergödda sjöar har drabbats av en ond spiral: överflödet av fosfor ger stora algblomningar med dåliga siktförhållanden. Den dåliga sikten ger mört och braxen konkurrensfördelar då de inte lika lätt kan fångas av rovfisk. Braxen äter upp en stor del av smådjuren som är viktig föda för alla fiskarter under tidiga levnadsår. Rovfisken får därför svårt att komma upp i den storlek som gör att de blir verkliga rovfiskar som kontrollerar vitfiskbestånden. Andra negativa effekter av de stora vitfiskbestånden är att de genom sitt rotande i bottnarna grumlar upp vattnet och frisätter löst fosfor till vattnet från mjukbottnarna, samt att de äter upp djurplankton som annars filtrerar växtplankton och därmed håller tillbaka algblomningar.

Ett omfattande reduktionsfiske har bedrivits i Växjösjöarna för att minska andel vitfisk och småabborrar, och öka andelen rovfisk. Utfiskningen har gett önskat resultat i form av mycket klarare vatten, fler rovfiskindivider och att den naturliga undervattensvegetationen har börjat återhämta sig.

Rovfiskar som till exempel gös, gädda och abborre som fångas i samband med reduktionsfisket släpps alltid tillbaka levande i sjön. Undantaget är små aborrar som är mindre än 12-15 centimeter, som glesas ut för att de abborrar som är kvar ska få växa sig stora.

All fisk går till biogasproduktion

All fisk som fångas under årets reduktionsfiske går till biogas. Tidigare har vi erbjudit privatpersoner att hämta fisk men det kommer vi inte längre att göra på grund av problem med nedskräpning och skadegörelse.

Detta projekt har bedrivits med statligt LOVA-stöd, förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Fisket har utförts av Klara Vatten AB på uppdrag av Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023